| ગુજરાત અાઘાર (ટાર્ગેટેડ ડીલીવરી અોફ ફાઇનાન્‍િસયલ એન્‍ડ અઘર સબસિડીઝ બેનીફીટ્સ એન્ડ સર્વિસીઝ) એકટ, ૨૦૧૭ |       | સરકારશ્રી કક્ષ્‍ાાએ અાવતી તમામ બાબતોની ફઇલો સીંગલ ફાઇલના ફોરમેટમાં મોકલવા બાબત... |       | નવી નિમણૂંક પામેલ અધિકારી-કર્મચારીશ્રીઓ માટેની વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવા ખાતા ખોલાવવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત.. |       | દુ:ખદ અવસાન (બેસણું) |       | Committees for Gujarat State Inter University Staff Tournament 2017 to be during 23-25, December, 2017 |       | કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત કચેરીના વડાનું પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત.... |       | Online Examination Software of NAU: UG, PG and Polytechnic Diploma Staff Course Mapping, PG Student Subject Mapping (Regular & Supple.) exam held in Dec.2017-Jan.2018 |       | Circular about 13th Annual Convocation |       | SOLAR ROOF TOP CIRCULAR |       | Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Agriculture, Vyara |      
Circular
Regional Rice Research Station, Vyara
 
Publications

Research Papers published in National/International Journals :
(I) International Journals (Total:3)

Waghmode B. D. and Mehta H. D. (2011). Genetics of fertility restoration of diverse cyto-sterile sources in rice (Oryza sativa L.). Indian J. Genet. 71(1):1-8

H. M. Virdia and H. D. Mehta (2010). Integrated nutrient management in transplanted rice (Oryza sativa L). International Journal of Agricultural Science 6(1): 295-299.

 H. M. Virdia and H. D. Mehta (2010). Effect of tillage management in rice- groundnut cropping system.  International Journal of Agricultural Science 6(1): 246-249.

(II) National Journals (Total:11)

Waghmode B. D. and Mehta H. D. (2011). Gene action analysis with different cytoplasmic Genetic Male Sterile Sources in Rice (Oryza sativa L.). Journal of Agriculture Research and Technology. 36(1).

D. U. Patel, V. G. Makne, H. D. Mehta and D. M. Shete (1993). “Genetic architecture of grain yield and related characters in high energy sorghum.” Journal of Maharastra Agril. Uni. 18 (2):261-63.

P. B. Patel, D. U. Patel, V. G. Makne, H. D. Mehta and D. M. Shete (1993). “Genotypic correlation and path coefficient studies under three environments  in rabi Sorghum”. Journal of Maharastra Agril. Uni. 18 (2):189-91.

H. D. Mehta and Y. S. Nerkar (1994). “Genotype-environment interactions, heritability and genetic advance in segregating population of upland rice.” Journal of Maharastra Agril. Uni. 19 (2):309-10.

H. D. Mehta, R. P. S. Ahlawat, P. P. Chouidhary and Y. R. Jadhav (1996). “Effect of green manuring on nitrogen management in low land rice.” Indian Journal of Agronomy 41(1): 38-40.

H. D. Mehta. R. P. S. Ahlawat and R. B. Ardeshna (1996). “Comparative evaluation of direct seeded low land transplated paddy.” GAU Res. J. 22(2):119-121.

H. M. Virdia and H. D. Mehta (2009). Integrated Nutrient Management in  transplanted rice (Oryza sativa L). Journal of Rice Research 2(2): 99-104.

H. M. Virdia and H. D. Mehta (2010). Economics of paddy based cropping system under South Gujarat condition. Agriculture update 5(1&2):65-68.

A. B. Bagde, P. s. Vashi, R. M. Kshirsagar and M. C. Patel (2007). Identification of CMS based and conventional heterotic hybrids for seed cotton yield in upland cotton. Journal of the Indian society for cotton improvement.32(2): 82-86.

Patel, V. P.; Patel, V. S.; Patel, A. I.; Patel, D. U. and Mali, S. C.  (2005).Heterosis studies using CMS system in rice (Oryza sativa L.). Crop  Prot.Prod,  2(1):27-31.

Patel, V. P.; Patel, V. S. ; Patel, A. I.; Patel, D. U. and Kshirsagar, R. M. (2005). Combining ability studies in rice (Oryza sativa L.). Crop Prot.Prod,  2(1):50-55.

Research papers Published/presented in national seminar/symposium/ conference (Total:17):

Viridia H. M.; Mehta H. D. and Parmar V. M. (2010). Crop establishment technology on performance of rice . National Symposium on sustainable rice production under changed climate. Held at CRRI Cuttack during 27-29 November 2010.

Virdia H. M.; Mehta, H. D.; Patel M. C. And Parmar V. N.(2010) Productivity and profitability of summer groundut (Archis hypoguea L.) on heavy black kyari land of South Gujarat. : National Seminar on “Emerging challenges and steps for mitigration of productivity constraints in food legumes”; organized at  FTC, BCKV, WB on 20th November, 2010,.PP:28

H. M. Virdia and H. D. Mehta. Effect of green manuring and phosphorous fertilizer on paddy yield (Oryza sativa L). National Seminar on organic farming for environment safety and agriculture sustainability. Abstract page No.104-06.

H. M. Virdia and H. D. Mehta. Effect of rice straw management on crop productivity and soil fertility in rice cropping system. National Seminar on  organic farming for environment safety and agriculture sustainability. Abstract page No.138-39.

H. M. Virdia, H. D. Mehta and V. N. Parmar. Effect of organic on paddy-castor cropping sequence. National Seminar on organic farming for environment safety and agriculture sustainability. Abstract page No.136-37.

H. M. virdia, H. d. Mehta, R. M. Patel, A. M. Bafna, Z. N. Patel and R. C.Gami.  Integrtaed nutrient management in transplanted rice. National Symposium on new paradigams in agronomic research held at NAU, Navsari. Abstract page No. 19-21.

A. R. Pathak, H. D. Mehta, K. R. Thakar, K. S. Prajapti, R. G. Patil and T. D. Patel. Varietal response to integrated nutrient management in paddy. National seminar on integrated nutrient management in rice/sugarcane based cropping
      system. Abstract page No. 1-10.

R. C. Gami, R. R. Kaswala, H. D. Mehta, R. P. S. Ahlawat and J. R. Rathod.  Nitrogen management in rice-rice cropping sequence through recycling of residues. National seminar on integrated nutrient management in rice /       sugarcane based cropping system. Abstract page No. 119-120.

H. D. Mehta, P. P. Choudhary, R. B. Ardeshna and R. P. S. Ahlawat. Fertilizer  management in paddy-gram sequence. National seminar on integrated nutrient  management in rice/sugarcane based cropping system.Abs.page No128-132.

C. K. Timbdia, J. J. Pastigia and H. D. Mehta. Impact of regional rice research  station, NAY, Vyara on integrated development of tribal farmers. National seminar on sustainable development of tribal area through integrated and eco-
  friendly approach. Abstract page No. 11-13.

Panday C. D., C. K. Timbdia and H. D. Mehta. Agro technology information  through telephone helpline services. National seminar on sustainable development of tribal area through integrated and eco-friendly approach.
Abstract page No. 11-13.

Pathak, A. R.;  Mehta, A. M.; Patel, V. P.;  Yadavendra, J. P. and  Witcombe, J. R. (2004). Genatic evaluation of rainfed upland rice genotypes through participatory approach in Gujarat state. In: International symposium on rainfed 
rice ecosystems: Perspective and potential, Organized by Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, during October 11-13,2005. PP:256

Patel, V. P.; Mehta, A. M.; Pathak, A. R.; Yadavendra, J. P. and Witcombe, J. R. (2005). Evaluation of upland rice genotypes for grain quality and yield attributing traits through farmers’ participation. In: National symposium on  
stress management in arid and semi arid ecosystems for productivity enhancement in agriculture on sustainable basis, Organized by  Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University, Sardarkrushinagar-385506, Banaskantha,Gujarat during April 11-13,2005. PP:171

Patel, V. P.; Mehta, A. M.; Pathak, A. R.; Patel, S. G. and Chauhan, C. B. (2005). Assessment of rice genotypes for salinity tolerance at germination and early seedling stage. In: National seminar on rice and rice based system for sustainable productivity, Organized by ICAR during October 18-19,2005.

Yadavendra, J. P.; Patel, V. P. and Witcombe, J. R. (2005). The impact of new  maize and rice varieties on the livelihoods of poor farmers in marginal agricultural areas of western India. In : livelihood summit 2005 Udaipur,    Organised by IFFDC during 27th -30th October.

Mehta, A. M.; Patel, V. P.; Pathak, A. R.; Yadavendra, J.P. and Witcombe, J.R. (2005). Participatory varietal selection in upland rice genotypes of Gujarat state. In: National symposium on stress management in arid and semi arid 
ecosystems for productivity enhancement in agriculture on sustainable basis,Organized by SardarkrushinagarDantiwada Agricultural University, Sardarkrushinagar-385 506, Banaskantha,Gujarat during April 11-13,2005. PP:170\\\\

Virdia H. M.; Mehta, H. D.; Patel M. C. And Parmar V. N.(2010) Productivity and profitability of summer groundut (Archis hypoguea L.) on heavy black kyari land of South Gujarat. : National Seminar on “Emerging challenges and steps for mitigration of productivity constraints in food legumes”; organized at  FTC, BCKV, WB on 20th November, 2010,.PP:28

Click here for download.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.