| માન. સંસદસભ્યશ્રી / ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથેના વ્યવહાર તેમજ તેમના પત્રો અંગે કરવાની કર્યવાહી બાબતે સુચનાઓ બાબતના પરિપત્ર અંગે... |       | Office Order West Zone Kabaddi Men Participation 2018-19 |       | Office Order West Zone Chess Participation 2018-19 |       | Inter-Polytechnic Volleybal & Kho-KhoTournament 2018-19 |       | Committees of First State Level Convention Agrivision 2018 |       | કેકેનિઘી લોન વ્યાજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (November૨૦૧૮) |       | Student Representative Council (SRC) Of College of Agricultural Engineering & Technology College, Dediapada for academic year 2018-19. |       | Student Representative Council (SRC) of polytechnic Agricultural Engineering College, Dediapada for academic year 2018-19. |       | પરિપત્ર (RKVY હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સંશોધન અને ઇન્ફ્રસ્ટ્રકચરને લગતા નવા પ્રોજેક્ટો રજુ કરવા બાબત) |      
Circular
National Agricultural Research Project, Bharuch
 
Research Activities

A. Ongoing experiment 2011-12

CROP IMPROVEMENT

1 Large scale varietal Trial of pigeonpea
2 Small scale varietal Trial of pigeonpea
3 Innitial Varital Trial
4 Initial Hybrid Trial IHT-ISOPOM
5 Advanced hybrid trial of pigeonpea
6 Stale VegetableTrial dual (Vge)
7 Stale VegetableTrial dual (Grain)
8 Prelinimary yield Trial (ML)
9 Prelinimary yield Trial (vege)
10 Crossing Programme
11 Demonstration
12 Maintenance of germplasm of Pigeonpea.
13 Selection and generation advancement
14 Seed production of released varieties.
15 Preliminary Evaluation Trial of Mung
16 Preliminary Evaluation Trial of Urid

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

17 Effect of integrated nutrient management on the yield of pigeonpea cv.Vaishali under rainfed Condition in South Gujarat
18 Method and levels of FYM and Bio-compost application on the yield of Pigeonpea cv. Vaishal and soil property e.g. soil agrigate under rainfed condition in South Gujarat.

AGRICULTURAL ENTOMOLOGY

19 Evaluation of different insecticides for the control of mealy bug in pigeonpea. cv.Vaishali.
20 Evaluation of newer insecticides against pod borers in pigeonpea.
21 Screening of pigeonpea genotypes/Varieties against pod borer and pod fly.
22 LSVT(E) of Pigeonpea-Entomological trial
23 LSVT(M) of Pigeonpea-Entomological trial
24 Special Plant Protection trail on Pigeonpea
25 Surveillance of Helicoverpa armigera in pigeonpea through sex pheromones.
26 Survey and surveillance of key pests of pigeonpea.

PLANT PATHOLOGY

27 Screening of Mung been lines against YMV-64lines
28 Screening of Urad been lines against YMV-46 lines
29 S.M.D. Nursery -20 lines
30 Special trial on plant protection-8lines
31 TVRI lines for diseases screening – 35 lines
32 Development of wilt resistant in wilt sick plot selected(individual plant progeny)-68 lines
33 Co-ordinate trials
a-National nursery for IVT&AVT lines against diseases reaction-14 lines
b-Pigeon pea wilt and SMD Nursery -32 lines
34 Lsvt early against diseases reaction-12 lines
Lsvt (M) against diseases reaction-7 lines
35 Segregating material
F2 22 Lines, F3 28 Lines, F4 21 Lines, F5 19 Lines, F6 20 Lines, F7

Seed production Programme 2011-12 :

Sr.No. Crop Variety Stage Area in Hact.
1 Pigeonpea GT-1 Breeder 0.50
2 Vaisahli Uni.seed 1.00
3 GT-1 Uni.seed 1.00
4 BDN-2 Uni.seed 0.30
5 Mung Meha Uni.seed 0.30
6 Pusa Vishal Uni.seed 0.30
7 Urid GU-1 Uni.seed 0.20

B. Teaching

Under Graduate Teaching

Sr. No. Course Code Course Name Name of Teachers Teachingin Academic Year Teaching at
1 _ Plant Protection-1,2, Crop production-1,2, Soil Science and Agril. Extention Prof. G. C. Kher Principal 2008,2009, 2010,2011 Diploma in Agriculture, and Polytechnic In Agriculture, Maktampur, BHARUCH
2 Agron. 111 General Agriculture  G. C. Kher 2011-12
3 PBR-111 Botany of Field Crops Dr. J. R. Nizama 2010-11
4 PBR-111 Botany of Field Crops Dr. J. R. Nizama 2011-12
5 Pl. Patho.121 Introductory Plant Pathology and Nematology Dr. A. N. Mehta 2010-11
6 - - Plant Protection-2 Dr. A. N. Mehta 2010-11
7 Ento. 111 Agricultural Zoology R. K. Patel 2010-11
8 Ento. 122 Fundaments of Entomology R. K. Patel 2010-11
9 Ento. 111 Agricultural Zoology R. K. Patel 2011-12

Post Graduate Major Advisor :

Sr. No. Subject Name of Major Advisor Name of Student Degree Course Year
1 Plant Breeding and Genetics Dr. J. R. Nizama Botve R. R. M.Sc.(Agri.) 2010
2 Plant Breeding and Genetics Dr. J. R. Nizama Ravindra Kumar M.Sc.(Agri.) 2010
3 Plant Breeding and Genetics Dr. J. R. Nizama Bhavesh N. Bhagora M.Sc.(Agri.) 2011
4 Plant Pathology Dr. A. N. Mehta Chaudhari. C.L. M.Sc.(Agri.) 2011

C. Conference/Workshop/Seminar/Symposium/ Training Programme/Review meeting/Research Meeting attended :

Sr.
No.
Name of Participant Particulars
1 Dr. J. R. Nizama National seminar on Plant Physiology organised by N.A.U., Navsari & Indian Society for Plant Physiology New Delhi at N.A.U., Navsari on October-2005.
2 Dr. J. R. Nizama Ext. reforms schemes focusing on developing and Mgt. of Farmer’s groups at AAU, Anand during 30th January to 4th February, 2006
3 G. C. Kher QRT meet on Sorghum Agronomic Review-1999-2004 at Maharana Pratap Agril. Uni., Udepur during 2006
4 R. K. Patel Training programme on “Sherdi ni takav kheti padhdhati” at NAU, Navsari during 30 and 31st August, 2006.
5 G. C. Kher 36th Sorghum Workshop and group meeting on Sorghum Agronomy at Marathawada Agril. Uni., Parbhani during 2007
6 J. R. Nizama &
G. C. Kher
Farm Business Management organized by MANAGE (Hyderabad) at N.A.U., Navsari during 6th to 10th August, 2007
7 R. K. Patel Training programme on “Sugarcane cultivation in biotic and abiotic stress conditions” organized by Sugarcane Breeding Institut(ICAR) at Coimbatore from 20 to 22nd February, 2008.
8 R. K. Patel Training programme on “Eco-friendly and Sustainable Shrimp Farming” conducted by the marine products export development authority, Aquaculture, Valsad at  Surat from 5 to 9th May, 2008.
9 Dr. J. R. Nizama “National symposium on” stress management in Arid & Semi Arid ecosystems for productivity Enhancement in Agriculture on sustainable Basis” SDAU, S. K. Nagar
10 Dr. J. R. Nizama State level workshop on “Management and monitoring of field trials of genetically engineered (GE) crops” at S. K. Nagar on 28th November, 2008
11 R. K. Patel ” State level workshop for orientaiton of ATMA scheme” at Gandhinagar during (I) 9 to 10th June, 2009 and (II) 10 to 11th  November, 2009.
12 J. R. Nizama,
R. K. Patel  &
A. N. Mehta
”Technical programme meeting on Pulses” at S. K. Nagar, Dantiwada for (I) Kharif – 2009 on 15th June, 2009, (II) Kharif – 2010 on 18th June, 2010 and (III) Kharif – 2011-12 on 13rd June, 2011.
13 J. R. Nizama,
A. N. Mehta &
R. K. Patel
ZREAC meeting at NAU, Navsari during- 11th ZREAC : 06 to 07th October, 2009, 12 nd ZREAC : 22 to 23rd February, 2010 and13rd ZREAC : 27 to 28th september, 2010. 
14 R. K. Patel ATMA – ” Review cum Experience sharing workshop – November-09” at Gandhinagar on 04th November, 2009.
15 J. R. Nizama, A. N. Mehta, R. K. Patel &
G. C. Kher
Trainig Programme on Seed Production, NAUROJI SEED, Pulses crop, Mega Seed Project at (I) NAU, Navsari on 31st December, 2009 and (II) KVK (ICAR), Dediapada, Narmada on 31st December, 2010.
16 R. K. Patel Trainig programme on ” Strengthening of Agriculture Marketing Infrastructure, Grading and standardization” by ATMA, Bharuch on 29th January, 2010. 
17 R. K. Patel, J. R. Nizama & A. N. Mehta Trainig programme on ” Gender Sensitization” by ATMA at GNFC, Bharuch during 8 to 10th February, 2010.
18 A. N. Mehta &
R. K. Patel
PPSC meeting of AGRESCO – (I) 6th at JAU, Junagadh during 03 to 04th  March, 2010 and (II) 7th  at NAU, Navsari during 10 to 11st   March, 2011.
19 Dr. J. R. Nizama Plant Breeding and Genetics sub committee (AGRESCO) attended during Kharif  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010-2011
20 G. C. Kher NRM Meet attended for the year 2004, 2005 and 2011
21 G. C. Kher ”State level Seminar on Organic Farming for Sustainable Crop in Gujarat” organized by Indian Society of Agronomy, NAU, Navsari during 2010
22 R. K. Patel &
 J. R. Nizama
National conference on ”Paradigm Shift in Cotton Research and Cultivation” at MCRS, NAU, Surat during 19 to 21st October, 2010.
23 R. K. Patel Presentation of ”Best Performing ATMA District Award 2009-10” at AAU, Anand on 11th November, 2010.
24 Dr. A. N. Mehta  32nd Annual conference and symposium, Paper-Search for resistance to pigeon wilt in Gujarat. At JAU, Junagadh, November 24-26, 2010
25 R. K. Patel &
J. R. Nizama
”Modified Extension Reform Scheme”, ATMA at Bharuch on 11st January, 2011.
26 A. N. Mehta &
R. K. Patel
1st meeting ”Board of Studies of Plant Protection” at NAU, Navsari on 5th March, 2011.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.