| શ્રીકામેશ્વર મહાદેવના પાટોત્સવની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા બાબત |       | PARIPATRA / BAC COMMITTEE |       | Request for not to arrange any event/ function during January 22-24, 2019 due to National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | Invitation to participate in National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security to be held during January 22-24, 2019 |       | Invitation for Certificate Conferment Ceremony - CCNWP, Forestry |       | હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીનો લેન્ડ લાઈન નંબર ફેરફાર થવા બાબત. |       | PG Seminar Schedule of Horticulture for 2018-19 (Odd Semester) at ACHF |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | Regarding Early Career Research Award |      
Circular
Main Sugarcan Research Station, Navsari
 
Achievements

Variety released by Regional Sugarcane Research Station, N.A.U., Navsari:-

VARIETY PARENTS Year of Release YIELD t/ ha SUCROSE % IN JUICE CCS % CCS MT/Ha Disease
Resist.
EARLY  VARIETY Wilt Red Rot
Co 775 Poj 2878    X      Co 371 81.38 17.80 11.57 9.36 - -
Co 6806 Co 755       X      Co 798 1981-82 73.07 18.16 12.94 9.46 R R
CoC 671 Q 63           X      Co 775 1984-85 120.40 18.40 14.02 16.82 S. H.S.
Co 8338 Co 7413     X       Co 6806 1990-91 113.46 18.79 13.29 15.07 MR MR
Co 87263 Co 312       X      Co 6806 1997-98 112.17 19.04 13.52 15.15 MR MR
Co N 95132 BO 108   X    CoS 510 2001-02 109.32 19.98 13.92 15.21 MR MR
Co N 03131 CoJn 86310  X  Co 86249 2004-05 145.74 18.55 13.03 18.47 MR MR
Co N 05071 Co 8213   X     BO 91 2007-08 146.67 18.30 12.72 18.64 MR MR
MID  LATE  VARIETY    
Co 419 Poj 2878     X   Co  290 71.21 17.61 11.95 8.51
Co 791 Co 419 X Poj 2725 X Sachh impereta 107.68 16.72 11.53 12.42
Co 955 Co 683  X Poj 2725 X Sachh impereta 101.87 15.95 10.66 11.09
Co 6304 Co 419     X    Co 605 1981-82 91.79 17.71 12.11 11.12 S HS
CoA 7602 Co 1287   X    Co 775 1982-83 100.69 19.50 13.94 14.04 S HS
Co 7527 Co 62175 X    Co 658 1986-87 146.00 17.40 12.10 17.67 S MS
Co  62175 Co 951     X     Co 419 1986-87 100.00 16.00 11.11 11.11 S MS
CoN 91132 Bo 91       X   Co  1148 1996-97 120.06 18.94 13.37 15.19 MR MR
CoLk 8001 Co 62174  X   Co 1148 1996-97 127.51 19.58 13.88 17.69 MR MR
CoN 85134 Bo 91        X   Co 775 2000-01 122.85 17.72 13.60 16.71 MR MR
CoN 05072 Co 8213    X   Co 91 2007-08 155.18 17.86 12.72 19.74 MR MR

Clones of the Centre included in National hybridization Garden, SBI, Coimbatore

CoN 91132 CoN 85134 CoN 95132
CoN 03131 CoN 03132 CoN 05071
CoN 05072 CoN 98133 CoN 97132

Centre contributed 11 sugarcane clones for zonal testing in AICRP (S) from 2004-05 to 2008-09

CoN 05071 (E) CoN 05072 (M) CoN07071 (E) CoN 07072 (E)
CoN 07073 (M) CoN 08071 (E) CoN 08072 (M) CoN 09071 (E)
CoN 09072 (E) CoN 09073 (M) CoN 09074 (M)

Breeder Seed distributed for further multiplication to the farmers and sugar factories

Year Seed produced (tones)
1998-1999 23.14
1999-2000 10.02
2000-2001 10.27
2001-2002 11.00
2002-2003 4.06
2003-2004 9.87
2005-2006 118
2006-2007 281
2007-2008 260
2008-2009 308
2009-2010 491

Tissue culture plantlets produced and supply on no lose no profit basis

Year Plantlet produced
2005-06 30565
2006-07 74832
2007-08 27240
2008-09 38967
2009-10 67000

AwardsFirst price for best research paper

Patel D.U. and Mali S.C. (2008). CoN 05071 (Gujarat Sugarcane-5) A new variety releases to  increase and sustain cane and sugar yield in South Gujarat. 56th Annual Convention. : 6- 15.

Best paper Award of DSTA Pune, which includes

Vasantdada Patil Memorial Prize- Memento
DSTA Prize
J.S. Hooza memorial prize shield.
K. S. Kale memorial prize
Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.