| કાર્યાલય આદેશ: નિયામક ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી વિભાગ ને હેડ ઓફ યુનિટ તરીકે જાહેર કરવા બાબત |       | નવી નિમણૂંક પામેલ અધિકારી-કર્મચારીશ્રીઓ માટેની વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવા ખાતા ખોલાવવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત.. |       | Office order for Particiaption in SAUs Kabaddi, Kho-Kho & Table-Tennis Tournament 2017-18 |       | 4th Dr. A.B. Joshi Memorial Award in the field of Agricultural Research and Education for the biennial 2017-18 |       | National Fellowship in the name of Maulana Mohammad Ali Jauhar " Jauhar National Fellowship " |       | ગુજરાત અાઘાર (ટાર્ગેટેડ ડીલીવરી અોફ ફાઇનાન્‍િસયલ એન્‍ડ અઘર સબસિડીઝ બેનીફીટ્સ એન્ડ સર્વિસીઝ) એકટ, ૨૦૧૭ |       | સરકારશ્રી કક્ષ્‍ાાએ અાવતી તમામ બાબતોની ફઇલો સીંગલ ફાઇલના ફોરમેટમાં મોકલવા બાબત... |       | નવી નિમણૂંક પામેલ અધિકારી-કર્મચારીશ્રીઓ માટેની વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવા ખાતા ખોલાવવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત.. |       | દુ:ખદ અવસાન (બેસણું) |       | Committees for Gujarat State Inter University Staff Tournament 2017 to be during 23-25, December, 2017 |      
Circular
Main Sugarcan Research Station, Navsari
 
Publication

Publication and Extension literature

Patel K.C., Patel A.I., Mali S.C. Patel D.U. and Vashi R.D. (2006). Variability, correlation and path analysis in sugarcane (Saccharum spp.). Crop Res.32 (2): 213-218.

Mali S.C., Patel A.I. and Patel D.U. and Patel C.L. (2009). Variability, correlation, path analysis and genetic divergence in sugarcane (Saccharum spp.). Res on crops 10 (2): 343-350.

Patel D.U. and Mali S.C., Vashi R.D. and Patel C.L. (2004). CoN 03131 A new clones to sustain cane and sugar yield in South Gujarat. 53rd Annual convocation of DSTA : A 11-19.

Patel C.L., Patel N.B. Pandya H.V., Mali S.C. and Patel M.N. (2005). Response of sugarcane genotype to planting geometry and seed rate. Indian Sugar LV (3): 23-28.

Patel S.R., Patel A.I., Patel R.H., Mali S.C., Patel V.S. and Kshirsagar R.M. (2006). Effect of Hormone's concentration on in vitro rooting behavior of different sugarcane varieties. Crop protection and production 2(2): 18-21.

Patel S.R., Patel A.I., Patel C.L., Patel K.A. and Mali S.C. (2006). Effect of different plastic colours on hardening of sugarcane tissue culture plants. Crop protection and production 2(2): 86-87.

Patel D.U., Patel S.R., Patel C.L. and Mali S.C. (2006). Effect of meteorological parameters on mortality of sugarcane tissue culture plantlets under hardening process. Proc. 67th annual conv. of STAI. : 3-8.

Patel D.U., Mali S.C., Patel A.I., Patel S.R. and Patel C.L. (2006). Stability studies of midlate sugarcane clones in South Gujarat. Proc. of 67th annual conv. of STAI : 9-16.

Patel S.R. Patel D.U., Desai C.B., Patel A.I., Patel C.L. and Mali S.C. (2006). Study of establishment of shoot tip, multiplication and rooting in vitro and hardening by using organic cultures in Sugarcane var. CoN 05071. 54th Annual conv. of DSTA : A64- 73.

Patel D.U. and Mali S.C. (2008). CoN 05071 (Gujarat Sugarcane-5) A new variety releases to increase and sustain cane and sugar yield in South Gujarat. 56th Annual conv. DSTA: 6- 15.

Patel D.U. and Mali S.C. and Patel A.I. (2009). CoN 05072 (Gujarat Sugarcane-6) A new midlate variety releases to increase and sustain cane and sugar yield in South Gujarat. DSTA Agri-Proc.-57th:34-42.

Patel D.U. and Mali S.C. and Patel A.I. (2009). Performance of promising midlate sugarcane genotypes for cane yield, sugar yield and quality parameters in South Gujarat. DSTA Agri-Proc.-57th:78-82.

Patel, M. B., Thakkar, S.P., Sabalpara, A.N., Patel, R. V. and Patel, M. B. (2005). Influence of abiotic factor on the incidence of Sugarcane Pyrilla, Pyrilla perpusilla Walker. Parjaniya Abstract pp 30

Makwana, K. V., Sabalpara, A. N., Patel, M. B., Kalaria, G. B. and Patel, C. L. (2004). Screening of sugarcane varieties for resistance to wilt in Gujarat. Indian sug. 54 (4): 283- 284.

Pandya, J. R., Makwana, K. V. and Patel, M. B. (2007) Evaluation of sugarcane genotypes for resistance against Colletotricum falcatum Went. Indian sug. April 2007: 25-27

Patel, M.B., P.D. Ghoghari, G.B.Kalaria, K.V. Makwana and D.U.Patel (2008). Efficacy of soil insecticides against sugsrcane early shoot borer (Chilo infuscatellus Snell.) under south Gujarat condition). 56th Annual conv. DSTA: 103- 107.

Popular Article

Patel, M.B. and Kalaria, G.B. (2004). Sherdini Agatyani Jivato teni Olakh aneTenu Sanklit Niyantran. Sustainable Sugarcane Cultivation Training Mannual of Sugarfactories Zone Supervisor. PP 41-49.

Vadodariya,M.P.,Radadia,G.G.,Patel,M.B.Borad,V.K.,Patel,B.H. and Kalaria,G.B. (2005). Rokkadia Pakoma Sankalit Jivat Vyavasthapan (Cotton,Sugar cane, Tobbaco ) Seminar on Sankalit Rog- Jivat Vyavasthapan. Organized by PPAG. PP 74-78.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.