| વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત વર્ષ -૨૦૦૪-૦૫ થી વર્ષ -૨૦૦૮-૧૯ દરમ્યાન ખરીદ કરવામાં આવેલ નોન-રીકરીંગ સાધનો/ આઇટમોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | INVITATION FOR INAUGURAL FUNCTION OF ICAR SPONSORED WINTER SCHOOL AT FORESTRY COLLEGE |       | મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ્ અને સુચનાઓ બાબત... |       | લોકસભા સામન્ય ચુંટ્ણી-૨૦૧૯, ચુંટણી ફરજ પરના સ્ટાફનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત... |       | List of Eligible and Not Eligible Candidates for the Interview of Senior Research Fellow (SRF), Project Assistant Young Professional (PA) & Junior Project Assistant (JPA) |       | ઓન લાઇન ફંડ ચકાસી લેવા બાબત......... |       | IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR ONLINE EXAM AND FINAL LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES {Advertisement No.01/2018 (Part-A & Part-B)} |       | વિભાગીય સંશોધન અને વિસ્તરણ અમલીકરણ સમિતીની બેઠક (ZREAC)ના કાર્યકમ તથા કાર્યપધ્ધતિમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવા માટે કમિટીની રચના તથા તેની બેઠક બોલાવવા બાબત... |       | Advertisement of JRF for DBT honeybee project at College of Agriculture NAU, Waghai |       | P.G. Seminar Schedule (Agricultural Engineering) 2018-19. |      
Circular
Krushi Vigyan Kendra Vyara
 
Impact Studies

Click here for download.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.