| ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર એક દિવસીય સેમિનાર અને એકઝીબીશનની તારીખોમાં થયેલ ફેરફારોની નોંધ લેવા બાબત.. |       | જે તે કચેરીના એકાઉન્ટ સાથે પોસ (POS) મશીન લીંક કરવા બાબત... |       | WALK IN INTERVIEW of SRF for plan Project in Forestry |       | વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ચાલુ પ્લાન યોજનાઓ અંતર્ગત કૃષિ શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધનની નોર્મલ અને ટ્રાયબલ યોજનાઓના રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત |       | પોસ (POS) મશીન દ્વારા થયેલ આવક જમા લેવા બાબત... |       | University publication number under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of Scientists for Seminars to be held during Krushi Mahotsav-2017 |       | Corrigendum - Preparation of Farm Literature under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of District Nodal Scientists under Krushi Mahotsav-2017 |       | Minutes of Meeting of Krushi Mahotsav-2017 held on 20-04-2017 at NAU, Navsari. |      
Circular
Library and Knowledge Center
 
Introduction of LKC

Library is the principal resource and knowledge centre in the present era of information technology. Starting as college library of N M College of Agriculture in the year 1965, it was renamed as campus library by newly establishedGujaratAgricultureUniversityin the year 1972. Again it renamed as University Central Library in the year 1988 with inclusion of new faculty of Horticulture and Forestry. Library is located in the centre of University Campus at easily approachable walking distance from various college and students hostels. Library is having good infrastructure facilities spread over an area of 550miters.

The main mandatory function of the library is to provide all kinds of scientific and technical debases information especially in the fields of agriculture, horticulture, forestry, veterinary, biotechnology, agribusiness management,    Agri-engineering as well as other basic and allied sciences to the students, scientist, teachers, researcher and extension workers and readers of all types. Following information has been narrated here to throw the light on past, ongoing and future activities of the library.

The Agricultural College Library was established in the year 1960 in the main college building which was later shifted to its current premises and functioned as the campus library catering to the needs of students and faculty of both the colleges; the N. M. College of Agriculture and the Aspee College of Horticulture and Forestry. When theNavsariAgriculturalUniversitycame into existence on May1, 2004, it was converted into University Central Library.


We Belive in:

  • Books are for use.
  • Every Books its Reader.
  • Every Reader his/her Books.
  • Save the time of User.
  • Library is growing Organism
Click here for download.

Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.