| આધાર કાર્ડ કઢાવવા બાબતે કેમ્પ યોજવા બાબત... |       | NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... SEP-2017 |       | Sending the Library Note for Library Committtee |       | Training for 7th pay implement in the month of September-2017. |       | અગત્યનું: રેટ કોન્ટ્રાકટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/02/2016-17) માટે ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત.. |       | Online Software of Examination of NAU: Allotment of Registration Number of admitted students in UG/PG/Polytechnic Programmes in Academic Year - 2017-18 |       | Library committee Office order |       | સુઘારેલ ૫રિ૫ત્ર: સાતમા ૫ગાર૫ંચનો યુનિવર્સિટીમાં અમલ કરવા બાબત... |       | રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના બિન-શૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચની ભલામણો મુજબ સુધારેલ પગાર ધોરણનો લાભ આપવા બાબત |       | વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં પ્લાન યોજનામાં કરવામાં આવેલ જોગવાઇ મુજબ ત્રિમાસિક સરખાભાગે ખર્ચ કરવા બાબત.. |      
Circular
Agronomy Department
 
Contact Us

Click here for download.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.