| કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ આયોજીત 'બાળ પ્રતિભા પરિચય-ર૦૧૮'ના કાર્યક્રમ બાબત.. |       | વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત |       | તુવેર-વૈશાલી(સર્ટીફાઇડ) અને ડાંગર - જીએનઆર-૩ (ટ્રુથફુલ) ના વેચાણ બાબત |       | કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત.. |       | Inviting Applications for in-service M.Sc. & Ph.D. Degree Programme in-various faculties of NAU |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષ્ાા યાદી |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મ |       | ખેતી અઘિકારી (૫) અને ખેતી મદદનીશ મંડળની સામાન્ય સભા બાબત |       | કેકેનિઘી એન્યૂઅલ મીટીગ તા 23/05/2018 અને રીપોટ બાબત |       | કેકેનિઘી લોન માટે વ્યાજ તફાવતની સમજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત |      
Circular
  • About Us
   •  
  • News
   


  Slideshow image

  If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.


  Education
       N. M. College of Agriculture
       Aspee College of Horticulture
       College of Forestry
       Aspee Agribusiness Management Institute
       Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
       College of Fisheries Science, Navsari
       College of Agriculture, Bharuch
       College of Agriculture, Waghai
       College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
       Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
       Polytechnic in Agriculture Bharuch
       Polytechnic in Agriculture Vyara
       Polytechnic in Agriculture, Waghai
       Polytechnic in Horticulture - Navsari
       Polytechnic in Horticulture, Paria
       Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
       Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

  Research Centers
       Main Sugarcan Research Station, Navsari
       Main Cotton Research Station,Surat
       Main Sorghum Research Station, Athwa
       Regional Rice Research Station, Vyara
       Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
       Soil and Water Management Research Unit
       Soil-Science Department
       Agriculture Experimental Station Paria
       Agricultural Research Station, Tanchha
       Agricultural Research Station, Achhalia
       Livestock Research Station, Navsari
       Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
       Fruit Research Station, Gandevi
       Wheat Research Station,Bardoli
       Niger Research Station, Vanarasi
       National Agricultural Research Project, Bharuch
       Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
       Agriculture Research Station, Mangarol
       Hill Millet Research Station,Waghai

  Extension Centers
       Krushi Vigyan Kendra: Navsari
       Krushi Vigyan Kendra Vyara
       Krushi Vigyan Kendra Waghai
       Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
       Krushi Vigyan Kendra: Surat
       Agricultural Technology Information Center
       Sardar Smruti Kendra Navsari
       Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.