| ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર એક દિવસીય સેમિનાર અને એકઝીબીશનની તારીખોમાં થયેલ ફેરફારોની નોંધ લેવા બાબત.. |       | જે તે કચેરીના એકાઉન્ટ સાથે પોસ (POS) મશીન લીંક કરવા બાબત... |       | WALK IN INTERVIEW of SRF for plan Project in Forestry |       | વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ચાલુ પ્લાન યોજનાઓ અંતર્ગત કૃષિ શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધનની નોર્મલ અને ટ્રાયબલ યોજનાઓના રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત |       | પોસ (POS) મશીન દ્વારા થયેલ આવક જમા લેવા બાબત... |       | University publication number under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of Scientists for Seminars to be held during Krushi Mahotsav-2017 |       | Corrigendum - Preparation of Farm Literature under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of District Nodal Scientists under Krushi Mahotsav-2017 |       | Minutes of Meeting of Krushi Mahotsav-2017 held on 20-04-2017 at NAU, Navsari. |      
Circular
  • About Us
   •  
  • News
   


  Slideshow image

  If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.


  Education
       N. M. College of Agriculture
       ASPEE College of Horticulture
       College of Forestry
       ASPEE Agribusiness Management Institute
       Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
       College of Fisheries Science, Navsari
       College of Agriculture, Bharuch
       College of Agriculture, Waghai
       College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
       ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
       Polytechnic in Agriculture Bharuch
       Polytechnic in Agriculture Vyara
       Polytechnic in Agriculture, Waghai
       Polytechnic in Horticulture - Navsari
       Polytechnic in Horticulture, Paria
       Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
       Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

  Research Centers
       Main Sugarcan Research Station, Navsari
       Main Cotton Research Station,Surat
       Main Sorghum Research Station, Athwa
       Regional Rice Research Station, Vyara
       Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
       Soil and Water Management Research Unit
       Soil-Science Department
       Agriculture Experimental Station Paria
       Agricultural Research Station, Tanchha
       Agricultural Research Station, Achhalia
       Livestock Research Station, Navsari
       Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
       Fruit Research Station, Gandevi
       Wheat Research Station,Bardoli
       Niger Research Station, Vanarasi
       National Agricultural Research Project, Bharuch
       Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
       Agriculture Research Station, Mangarol
       Hill Millet Research Station,Waghai

  Extension Centers
       Krushi Vigyan Kendra: Navsari
       Krushi Vigyan Kendra Vyara
       Krushi Vigyan Kendra Waghai
       Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
       Krushi Vigyan Kendra: Surat
       Agricultural Technology Information Center
       Sardar Smruti Kendra Navsari
       Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.