| વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત વર્ષ -૨૦૦૪-૦૫ થી વર્ષ -૨૦૦૮-૧૯ દરમ્યાન ખરીદ કરવામાં આવેલ નોન-રીકરીંગ સાધનો/ આઇટમોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | INVITATION FOR INAUGURAL FUNCTION OF ICAR SPONSORED WINTER SCHOOL AT FORESTRY COLLEGE |       | મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ્ અને સુચનાઓ બાબત... |       | લોકસભા સામન્ય ચુંટ્ણી-૨૦૧૯, ચુંટણી ફરજ પરના સ્ટાફનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત... |       | List of Eligible and Not Eligible Candidates for the Interview of Senior Research Fellow (SRF), Project Assistant Young Professional (PA) & Junior Project Assistant (JPA) |       | ઓન લાઇન ફંડ ચકાસી લેવા બાબત......... |       | IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR ONLINE EXAM AND FINAL LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES {Advertisement No.01/2018 (Part-A & Part-B)} |       | વિભાગીય સંશોધન અને વિસ્તરણ અમલીકરણ સમિતીની બેઠક (ZREAC)ના કાર્યકમ તથા કાર્યપધ્ધતિમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવા માટે કમિટીની રચના તથા તેની બેઠક બોલાવવા બાબત... |       | Advertisement of JRF for DBT honeybee project at College of Agriculture NAU, Waghai |       | P.G. Seminar Schedule (Agricultural Engineering) 2018-19. |      
Circular
  • About Us
   •  
  • News
   


  Slideshow image

  If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.


  Education
       N. M. College of Agriculture
       Aspee College of Horticulture
       College of Forestry
       Aspee Agribusiness Management Institute
       Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
       College of Fisheries Science, Navsari
       College of Agriculture, Bharuch
       College of Agriculture, Waghai
       College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
       Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
       Polytechnic in Agriculture Bharuch
       Polytechnic in Agriculture Vyara
       Polytechnic in Agriculture, Waghai
       Polytechnic in Horticulture - Navsari
       Polytechnic in Horticulture, Paria
       Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
       Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

  Research Centers
       Main Sugarcan Research Station, Navsari
       Main Cotton Research Station,Surat
       Main Sorghum Research Station, Athwa
       Regional Rice Research Station, Vyara
       Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
       Soil and Water Management Research Unit
       Soil-Science Department
       Agriculture Experimental Station Paria
       Agricultural Research Station, Tanchha
       Agricultural Research Station, Achhalia
       Livestock Research Station, Navsari
       Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
       Fruit Research Station, Gandevi
       Wheat Research Station,Bardoli
       Niger Research Station, Vanarasi
       National Agricultural Research Project, Bharuch
       Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
       Agriculture Research Station, Mangarol
       Hill Millet Research Station,Waghai

  Extension Centers
       Krushi Vigyan Kendra: Navsari
       Krushi Vigyan Kendra Vyara
       Krushi Vigyan Kendra Waghai
       Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
       Krushi Vigyan Kendra: Surat
       Agricultural Technology Information Center
       Sardar Smruti Kendra Navsari
       Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.