| પાંચ લાખથી ઉપરની કિંમતના સાઘનો ખરીદી અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | શિક્ષણ અને વિસ્તરણ શિક્ષણની નોન-પ્લાન (સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાઓની વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ સુધીની સમિક્ષા કરવા બાબત. |       | વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદ માટે મુદ્દાનોંધ મોકલી આપવા બાબત... |       | Celebration of International Day of Yoga |       | પશુચિકિત્સાની ડીગ્રી (વેટરનરી સાયન્સની ડીગ્રી) ધરાવતા શિક્ષકો, વૈજ્ઞાનિકો, ડૉક્ટરો અને અન્ય અધિકારીઓને નોનપ્રેક્ટીસ એલાઉન્સ માટે જરુરી પ્રમાણપત્ર તથા બાંહેધરી પત્રક સ્વહસ્તાક્ષરે રજુ કરવા બાબત.... |       | Celebration of International Yoga Day 2018 at ACHF |       | પશુચિકિત્સાની ડીગ્રી (વેટરનરી સાયન્સની ડીગ્રી) ધરાવતા શિક્ષકો, વૈજ્ઞાનિકો, ડૉક્ટરો અને અન્ય અધિકારીઓને નોનપ્રેક્ટીસ એલાઉન્સ (NPPA) મંજુર કરવા બાબત... |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 6 & 7th July, 2018 at ATIC |       | નવસારી કેમ્પસ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી માટેની વ્યવસ્થા-૨૦૧૮ |       | Submission of PG seminar Topic for odd semester 2018-19: FORESTRY |      
Circular
Agricultural Technology Information Center
 
Introduction

Agricultural Technology Information Centre (ATIC)

The primary goal of agricultural extension is to assist farming families in adapting their production and marketing strategies to rapidly changing social, political and economic conditions so that they can, in their long term, shape their lives according to their personal preferences and those of the community. The task of extension is to improve interactions with the Agriculture Knowledge System (AKS) so that farmers have optimum access to any information that could help them enhance their economic and social situation.

The five important needs of the farmers are;

  1. Awareness of and motivation to use improved technologies / management practices.
  2. Advice on appropriate farm planning and resource management.
  3. Practical farming skills relevant to new technologies / management practices.
  4. Production inputs and credits and
  5. Post harvest and marketing services to farmers to get a good price in a competitive global agriculture.

Interestingly these needs of the farmers irrespective of their locations and farming practices are not realized by the existing transfer of technology projects. Hence a new and innovative transfer of technology mechanism named, Agricultural Technology Information Centre (ATIC) has been conceived and put into practice since 1998-99 under National Agricultural Technology Project (NATP) sponsored by World Bank and implemented through 40 ICAR Institutes and State Agricultural Universities (SAUs) located in various parts of the country. The Centre provides information on agriculture technologies in addition to providing other inputs like seeds, plant materials, etc. including advisory services through single window system. The ATIC is intended to provide formal management mechanism between the scientists and technology users. The Subject Matter Specialists of the University Consultancy Cell housed at ATIC building provide technical support to the farmers and others who visit ATIC. Thus, ATIC is functioning as a repository of agricultural information. The ATIC advisory committee is the advisory body at the University level under the chairmanship of the Vice-Chancellor.

Click here for download.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.