| વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) હેઠળ સને - ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે રૂ।. ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિંમતના મંજુર કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોની યાદી |       | Circular of Indian and Foreign Journals/Periodicals/Magazines Subscription |       | Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |      
Circular
Bakery Training Unit: Navsari
 
Activities

To fulfill the aforesaid objectives, school of Baking conducts the following activities.

 

BASIC BAKING SCIENCE COURSE


This certificate course is considered as a regular course of the school. In each course 20 students are admitted. The aim is to impart training in modern techniques of bakery technology. The course also provides opportunity to impart knowledge and improve skill of trainee for preparing about 80 items including common bakery products, like Bread, Biscuits, Cookies, Nankhatai, Cake, Khari, Puff, Pizza, Burger, Surti butter, Danish pastry, Doughnut, Cream roll, Buns, Toast etc. and also pia, Sweet roll, Marshmallow, ladies, etc. and so many fancy products, through theory and practical classes. It also cover the knowledge regarding quality of  raw material, scientific knowledge of ingredients, improved process, economics of food preparation, handling of various equipment and machinery, project report, government laws, loan facilities, establishment of bakery unit, planning and layout, selling of products, accounts etc. The detailed information regarding the course is as under.

 

Duration of Course

20 weeks (approximately 4½ months.) 

Commencement

Course commence twice in a year. Generally in the month of July and December. The advertisement regarding commencement of the course will be published in leading local Gujarati news paper, before one month of commencement.

Educational Qualification

S.S.C. (10th std.) The special provision is made for the candidate sponsored by any private or co-operative bakery or educational, government, and semi-government institution. In such case candidate must passed 9th std. and having two years experience in bakery.

Age

15 to 35 years on the date of commencement of the course. It may be relaxed in the case of sponsored candidates.

Deposit/Fee

Each trainee has to pay Rs.125/- as a deposit and caution money, which is refundable after completion of the course and a negligible amount of Rs. 13/- to be paid as a magazine, identity card and mark sheet fees.

Stipend

Schedule Tribe candidates are eligible to get stipend of Rs. 190/- per month.

Hostel facilities

School has its own fully equipped hostel facilities for boys. However lady candidates are provided accommodation in the other ladies hostel of the university.

Uniform

As the training is connected with food material, to maintain health and sanitation, a white (preferably made up of cotton cloth) uniform is decided by the university. For male student, paint, shirt, apron and cap and for lady student sari or full dress, apron and cap/scarf.

Application Form

Application form along with prospectus could be obtained on the payment of Rs. 20/- in cash or by sending crossed I.P.O. drawn in four of “Navsari Agricultural University Fund A/c. \" addressed to The Assistant Extension Educationist.

Reservation

For admission, 7, 14 &27 percent seats are reserve for S.C., S.T. and S.E.B.C. candidates, respectively. The vacant seats can be filled up from general merit list.

Interview

Eligible candidates will be called for an oral interview on the basis of merit for their final selection.

Syllabus

The course includes Bread Making, Cake and confectionery, related studies and Basic science subjects, in which raw-materials used for the products. Flour-Fat-Sugar-Water-Leaving agent Milk-Egg-Essence-Color-Fruits and Nuts, scientific processing of Bread-Cake-Biscuit-Cookies, quality of product and how to prevent it in quality improvement and establishment of bakery unit etc.

Medium of instruction

English/Gujarati/Hindi.

Certificate

Certificates will be awarded to the students, who are successful in the final examination conducted by the University.

Benefits     

 

  • Bakery industry can be established.
  • On the basis of certificate, loan/subsidy may be obtained from District industrial centre, Nationalized or Co-operative Banks, Gujarat state Financial Corporation or such other financial institutions.
  • Job opportunities are open in the private, Co-operative, Semi government or government bakery sector in the country as well as in abroad.

ON CAMPUS LADIES SHORT COURSE


In this training programme, housewives/ladies are practically trained to prepare small but nutritious products such as balanced biscuit, Masala biscuit, Nankhatai, Cake, Khari, Vegetable puff, Pizza, Burger, Bread, Surti butter, Danish pastry, Doughnut, Cherry, I.B.C. Melting moment or the products which are famous in the particular area.

The detail of the course is under;

 

Duration of the course

One week (Monday to Friday)

Timings

Normally 9.30 to 2.30 p.m. It may be changed as per the requirement.

Commencement  

 

Normally from every Monday during the month of May-June of each calendar year.

Fee

 

No admission fee. But one has to pay the fixed cost of raw materials provided by the school. However, the products prepared by the trainees are allowed to take away at their home.

Hostel facility

Hostel facility is not provided.

Application form

Application form could be availed free of cost from the school. The filled in form must reach to the school in time.

Distinguished feature

 

The use of gas-oven, Solar-cooker, pressure-cooker and other domestic methods are taught to bake the products during this training programme, hence one can bake the products at home even without fire wood oven.


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.