| શ્રીકામેશ્વર મહાદેવના પાટોત્સવની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા બાબત |       | PARIPATRA / BAC COMMITTEE |       | Request for not to arrange any event/ function during January 22-24, 2019 due to National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | Invitation to participate in National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security to be held during January 22-24, 2019 |       | Invitation for Certificate Conferment Ceremony - CCNWP, Forestry |       | હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીનો લેન્ડ લાઈન નંબર ફેરફાર થવા બાબત. |       | PG Seminar Schedule of Horticulture for 2018-19 (Odd Semester) at ACHF |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | Regarding Early Career Research Award |      
Circular

FAQs: For IT Solutions.

Who can access university internet services? How to process for that?

Any one (Regular Staff, Adhoc Staff, Student) working/studying under following campus may access university internet services.1. Navsari Campus
2. Dediyapada Campus
3. Surat Campus
4. Waghai Campus
5. Vyara Campus
6. Bharuch Campus
7. Paria Campus


For accessing internet services everyone have to do registration process.

For, Registration click “Internet Services Registration” link, Available on www.nau.in website.There are 3 links given in the website for registration.1.       Registration (Regular Staff - Class I,II,III)

To register as regular staff you very first required registered email address under nau.in (example: xyz@nau.in, yourname@nau.in, yoursurname@nau.in, yourinitial@nau.in)

To create email account please follow this link http://www.nau.in/announce.php?id=261

Also, As Regular Staff you must find your name under suggestion box, if your name is not appear in suggestion please send email to itcell@nau.in with your registration details.

In registration you required to give active nau.in email address, do not process for registration before activation of your email address. Because, once you complete registration process the username and password is sent to your nau.in email address only.2.       Registration (Adhoc Staff)

Use any valid active email address (from yahoo.com, gmail.com, rediffmail.com or any other webmail service email account) for registration.3.       Registration (Student)

Use any valid active email address (from yahoo.com, gmail.com, rediffmail.com or any other webmail service email account) for registration.-> Genral Guidlines

Once registration process is complete, send your registration FORM with signature and stamp of Unit Head to active your account at: IT Cell, ASPEE Agribusiness Management Institute, Navsari Agriculture University, Navsari

When your Internet Access Registration FORM activated system will send username and password to your email address used in registration FORM.


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.