| તા.29-03-2017 નાં જાહેર રજાનાં દિવસે ટ્રેઝરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત... |       | ૧૩મી કંમ્બાઇન્ડ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કો દરમ્યાન સરદારકૃષિનગર ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શનમાં ટેક્નોલૉજી પ્રદર્શિત કરવા બાબત..... |       | National Conference on Technological Changes & Innovations in Agriculture for Enhancing Farmers Income on May 28-31 at Junagadh |       | આયોજીત યોજનાના માર્ચ-૨૦૧૭ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ અહેવાલ મોકલવા બાબત.. |       | વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ ૨૦૧૭-૧૮ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.. |       | Proceeding of Joint Agresco meeting of NAU |       | Filling up one post of Assistant Director in the Dept. of Agri.,Co-operation and Farmers Welfare in the scale of pay of Level 7 of the Pay Matrix on deputation basis. |       | Filling up one post of Director in Central Fertiliser Quality Control & Training Institute, Faridabad in the Level-13 in the Pay Matrix on deputation plus promotion basis. |       | Documentation and Reporting of University Activities |       | Circular of Invited Applications for CAS-2017 |      
Circular

Description Download
STATUTES No. S.001 To S.114 COMMON STATUTES FOR AGRICULTURAL UNIVERSITIES OF GUJARAT I. Authorities II. Officers III. Committees IV. Conferment of Degrees, etc., V. TA to Non-Official Members VI. Affiliation of Colleges VII. Other Provisions Download
STATUTE No. S.115 State Agricultural Universities Services Of Gujarat(Recruitment & Career Advancement Schemes (CAS) of Teachers) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.116 State Agricultural Universities Services of Gujarat (Recruitment of Non-Teaching Employees) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.117 State Agricultural Universities Services of Gujarat (Conduct) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.118 State Agricultural Universities Services of Gujarat (Discipline and Appeal) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.119 State Agricultural Universities Services of Gujarat (General) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.120 COMMON STATUTES FOR AGRICULTURAL UNIVERSITIES OF GUJARAT State Agricultural Universities Services of Gujarat (Leave Travel Concession) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.121 State Agricultural Universities of Gujarat(Delegation of Powers) Rules, 2011 Download


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.