Circular


Sr. No Date Title of Publication Office of Publication
1 17/05/2022 Government e-Marketplace (GeM) બહાર ખરીદી કરવા NOC માટેની માહિતી મોકલી આપવા બાબત…. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
2 16/05/2022 ડિજિટલાઇઝ/ પેપરલેસ કામગીરીઓ માટે નવા ઓનલાઈન/ ઓફલાઈન સોફ્ટવેર/ મોડ્યુલ/ પોર્ટલ/ એપ્લીકેશનો બનાવવાની માહિતીઓ બાબત. Department of Information Technology
3 13/05/2022 ગ્રાન્ટ/ફંડની માંગણી અને વપરાશ માટે ધ્યાને રાખવાના મુદ્દાઓ. Comptroller Office
4 13/05/2022 મરામત અને નિભાવણીની કામગીરી બાબત . Office of Executive Engineer
5 12/05/2022 Inviting voluntary nominations for the online training program on "Labour codes for Agricultural workers" during 14-06-2022 to 17-06-2022 by MANAGE Director of Extension Education Office
6 09/05/2022 Inviting nomination for online training programme on "Public Procurement through GeM Portal" during 26-5-2022 to 27-5-2022 Director of Extension Education Office
7 07/05/2022 શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત શિક્ષક સંવર્ગના કર્મચારીઓને આ૫વાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આ૫વા બાબત Office of Registrar
8 06/05/2022 તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. Comptroller Office
9 06/05/2022 તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. (છઠ્ઠા પગારપંચ સંદર્ભે) Comptroller Office
10 06/05/2022 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની કૃષિ શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધનની નોર્મલ અને ટ્રાયબલ ચાલુ વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન રૂ. ૫.૦૦ લાખથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
11 06/05/2022 તફાવતના બીલો માંથી નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત કર્મચારીશ્રીઓ ના એન. પી. એસ. ફાળા કપાત કરવા બાબત. Comptroller Office
12 05/05/2022 માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ તમામ જાહેર સત્તામંડળોની કચેરીઓ ખાતે જાહેર માહિતી અધિકારીઓ અને અપીલ અધિકારીઓના નામના સાઈન બોર્ડ મુકવા બાબત Office of Registrar
13 05/05/2022 Student Notice for Admittance in NAHEP -CAAST SUB-PROJECT on Secondary Agriculture Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
14 05/05/2022 પ્લાનીંગ એન્‍ડ ડેવલોપમેન્‍ટ કમિટીની ચૌદમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
15 04/05/2022 જાહેરનામું નું ૮૦૭/૨૦૨૨ Request for rules and regulations for use of Auditorium at College of Agriculture, NAU, Waghai College of Agriculture Waghai
16 04/05/2022 ડાંગર તથા શણ બિયારણ વેચાણ બાબત.... Niger Research Station Vanarasi
17 03/05/2022 Intellectual Property Right Cell of Navsari Agricultural University Office of Registrar
18 02/05/2022 ફળ અને શાકભાજીની ફળમાખી ટ્રેપના ઉત્પાદન અને વેચાણની કામગીરી તબદીલ કરવા બાબત Office of Registrar
19 02/05/2022 Government e-Marketplace (GeM) માટે કચેરી દીઠ એક GeM પ્રતિનીધીની નિમણુક કરવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
20 02/05/2022 Circular of All the demi-official, confidential letters and important correspondence pertaining to the Executive Engineer, NAU, Navsari Office of Executive Engineer
21 02/05/2022 જુદા જુદા પાકોના ઉત્પાદિત થતા જાતવાર બ્રીડર, ફાઉન્ડેશન, સર્ટિફાઇડ અને ટ્રુથફુલ કક્ષાના બિયારણોના વેચાણ/ખરીદના ભાવો બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
22 30/04/2022 Inviting nomination for online programme on "Agricultural Extension Policies for risk mitigation in Agriculture (MOOCS)" by MANAGE during 24-5-2022 to 31-5-2022 Director of Extension Education Office
23 27/04/2022 વ્યવસાયવેરા (Professional Tax-PT) કપાત બાબત. Comptroller Office
24 27/04/2022 Last Date Extended for Online Application Invited for Professional Certified Agripreneurship Training Under Agriclinics and Agribusiness Centres (AC&ABC) Scheme-Pamphalet Aspee Agribusiness Management Institute
25 27/04/2022 Last Date Extended for Online Application Invited for Professional Certified Agripreneurship Training Under Agriclinics and Agribusiness Centres (AC&ABC) Scheme-Detailed Brochure Aspee Agribusiness Management Institute
26 27/04/2022 નાણાંકીય વર્ષનાં ૨૦૨૧-૨૨નો વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરવા બાબત. Comptroller Office
27 26/04/2022 મંત્રી મંડળની બેઠકમાં કરવામાં આવેલ સુચન બાબત Office of Registrar
28 26/04/2022 ખરીફ ઋતુ પૂર્વે (Pre Seasonal) ની કાર્યશાળાના આયોજન બાબત... Agricultural Technology Information Center
29 25/04/2022 પેન્શનરોની હયાતિની ખરાઈ કરવા બાબત.. Comptroller Office
30 22/04/2022 સને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે GST-TDS ના રિટર્ન ફાઈલ કરી TDS Certificate ઈશ્યુ કરવાની કામગીરી સોપવા બાબત. Comptroller Office
31 22/04/2022 સને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે IT-TDS માટે 24Q અને 26Q ના રિટર્ન ફાઈલ કરી ફોર્મ નં.-16/16A ઈશ્યુ કરવાની કામગીરી સોપવા બાબત. Comptroller Office
32 21/04/2022 બિનશૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષા-૨૦૨૨ માટે અરજીઓ મંગાવવા બાબત Office of Registrar
33 21/04/2022 % wise Placement Reports of NAU for the Last 9 Years-2013-2021 & Ongoing Year-2022-Updated as on April 21, 2022 Placement Cell
34 21/04/2022 Progress of Powerful Pre-Placement Preparatory Training Module on Campus to Corporate-C2C at NAU, Navsari as on April 21, 2022 Counselling Cell
35 21/04/2022 તારીખ ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારની બેઠકો, મીટીંગો, તાલીમો, વર્કશોપ, સેમીનાર, કાર્યક્રમો વિગેરેનું આયોજન ન કરવા બાબત Office of Registrar
36 16/04/2022 ગેસ્ટ હાઉસ બુકિંગ યુનીવર્સીટી વેબસાઈટ મારફત ઓનલાઈન માધ્યમથી કરવા સારૂ. Office of Executive Engineer
37 13/04/2022 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનું એક્રીડીટેશન કરવા આવનાર હોવાથી રજાના દિવસોએ કચેરીઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખવા બાબત Office of Registrar
38 12/04/2022 National symposium on Emerging Innovations in Plant Molecules for Achieving Food and Nutritional Security, 22-23 September, 2022 Aspee College of Horticulture
39 11/04/2022 New Income Tax Rule introduced by Central Government vide Income Tax (25th Amendment Rules-2021) for interest earned in GPF for for the deduction made in GPF account over the thresh hold limit i.e. 500000 during the year 2021-22 Office of Registrar
40 11/04/2022 Invitation nomination for online training plant Quarantine procedures for import and export 18th to 22nd 2022 (5days) Director of Extension Education Office
41 09/04/2022 Circular regarding IT Work Distribution 2022-23 Department of Information Technology
42 09/04/2022 ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગ સાથે કરવાના થતા પત્ર વ્યવહારો ફક્ત ઈમેલ દ્વારા કરવા બાબત... Department of Information Technology
43 07/04/2022 Monitoring cell to check the ragging activities, Navsari Agricultural University Navsari Office of Registrar
44 06/04/2022 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી , કેમ્પસ ખાતે કચરાના નિકાલ માટે ફરનાર વાહનનો સમય દર્શાવતુ પત્રક Office of Executive Engineer
45 06/04/2022 Notification: Implementation of Post Graduate Curricula & Syllabi for PG (Master & Doctoral) studies as per ICAR BSMA recommendation in NAU, Navsari from AY 2022-23 Office of Registrar
46 05/04/2022 ઈન્ટરનેટ સુવિધા બાબત... Department of Information Technology
47 05/04/2022 લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે Office of Registrar
48 04/04/2022 ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બીન કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવા બાબત. Office of Executive Engineer
49 04/04/2022 tour ltinerary N.M. College of Agriculture
50 04/04/2022 પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર-૨૦૨૧ (RTI) માહિતી મોકલવા બાબત.... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
51 01/04/2022 Inviting nomination to participate in the training programmes (Offline/Physical) to be held at EEl, Anand during April-2022 to August-2022 Director of Extension Education Office
52 01/04/2022 Inviting nomination for online training programme on "Rodent Pest Management" from 18th to 22nd April-2022 by NIPHM Hyderabad Director of Extension Education Office
53 31/03/2022 નાણાકીય વર્ષનાં ૨૦૨૧-૨૨ના ખર્ચ/ આવકનાં મેળવણાં કરવા બાબત... Comptroller Office
54 31/03/2022 Regarding 5th Edition of Pariksha Pe Charcha Office of Director of Students Welfare
55 31/03/2022 પબ્લિકેશન નંબર ફાળવણીની કામગીરી તબદીલ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
56 31/03/2022 ઇ-પરિપત્ર : સ્ટાફ દ્વારા જીમનો ઉપયોગ કરવા બાબત....