Circular


Sr. No Date Title of Publication Office of Publication
1 22/10/2021 ઇ-પરિપત્ર સુધારો : Ph.D. કક્ષાએ અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓના સંશોધનની ચર્ચા તેમજ વિવિધ સ્કોલરશીપ અંગે માર્ગદર્શન આપવા અંગેનો કાર્યક્રમ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ સમય બપોરે ૩:૦૦ કલાકે Office of Director of Students Welfare
2 21/10/2021 Government e-Marketplace (GeM) બહાર ખરીદી કરવા માટે NOC આપવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
3 21/10/2021 Library Committee of Navsari Agricultural University Office of Registrar
4 21/10/2021 ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીની સામાન્‍ય સભા (27/10/2021) બાબત KKNIDHI
5 21/10/2021 વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં Ph.D. કક્ષાએ અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી વિવિધ સ્કોલરશીપ અંગે માર્ગદર્શન આપવા અંગેની બેઠક બાબત... Office of Director of Students Welfare
6 20/10/2021 Online Workshop on ’Intellectual Property Rights (IPR)- Patent and Designs Process’, Date 27.10.2021 Aspee College of Horticulture
7 20/10/2021 ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીની સામાન્‍ય સભા બાબત KKNIDHI
8 18/10/2021 Regarding rules and regulation for implementing SHODH Scheme Office of Director of Students Welfare
9 18/10/2021 University Library Resources(Books, Back Volume etc) Stock Verification on 22-10-2021 University Library
10 18/10/2021 હેડ કલાર્ક સંવર્ગની તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧ના રોજની પરિસ્થિતિ દર્શાવતું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ Office of Registrar
11 18/10/2021 Circular of TV Talk and Radio Talk Office of Registrar
12 16/10/2021 ઓકટોબર-ર૦ર૧ માસના પગાર ભથ્થા અને પેન્શનની વહેલી ચુકવણી કરવા બાબત Comptroller Office
13 16/10/2021 Office order of KVK staffs, DEE staffs and NAU Scientists for the training Programme to be organized at ATIC, NAU, Navsari Director of Extension Education Office
14 16/10/2021 મિલ્ક સ્માર્ટ કાર્ડ વિતરણ, LRS, NAU, Navsari Livestock Research Station Navsari
15 16/10/2021 ખેડૂત ઉપયોગી પ્રકાશીત સાહિત્યની નકલ જમા કરાવવા બાબત Director of Extension Education Office
16 16/10/2021 Schedule of PG Seminar Series for Plant Protection-2021 (Odd series) N.M. College of Agriculture
17 14/10/2021 ખેતીવાડી અધિકારી સંવર્ગની તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧ના રોજની પરિસ્થિતિ દર્શાવતું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ Office of Registrar
18 14/10/2021 Online Quiz Competition on the Theme of “Importance of Food Safety and its Quality” to celebrate “World Food Day” Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
19 14/10/2021 દિવાળીની રજાઓ જાહેર કરવા બાબત Office of Registrar
20 11/10/2021 Inviting application for PG teaching and Guiding Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
21 08/10/2021 દિવાળી ત્યોહારને ધ્યાને લઈ તિજોરી શાખામાં પાસીંગ અર્થે રજૂ કરવાના બીલોની આખરી તારીખ બાબત. Comptroller Office
22 07/10/2021 વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની દ્રિતીય સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) ના સમય પત્રક (સીડ્યુલ)માં ફેરફાર બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
23 07/10/2021 કોરોનાના કારણે અવસાન પામેલ હોય તેવા અધિકારી/કર્મચારીઓ તથા તેમના કુટુંબીજનો (પતિ/પત્ની/બાળકો/માતા-પિતા) ની માહિતી તાત્કાલિક મોકલવા બાબત Office of Registrar
24 06/10/2021 Inviting nomination of Scientists for the training programme to be organized at NAU, Navsari Director of Extension Education Office
25 05/10/2021 પરિપત્ર (પાકોના અખતરાઓનું મોનીટરીંગ માટેના સોફ્ટવેરની ટ્રેનીંગની તારીખમાં ફેરફાર થવા બાબત..) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
26 05/10/2021 Schedule of Seminar - Crop Production Group N.M. College of Agriculture
27 04/10/2021 Celebration of Wildlife Week - 2021 College Of Forestry
28 01/10/2021 તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. (છઠ્ઠા પગાર પંચ સંદર્ભે ) Comptroller Office
29 30/09/2021 Information required for "Renewal of DSIR's Custom Duty Exemption Certificate" Office of Registrar
30 29/09/2021 PPAN નંબર અને PRAN KIT ફાળવવા બાબત.. Comptroller Office
31 29/09/2021 વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની દ્રિતીય સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં હાજર રહેવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
32 29/09/2021 PG Seminar Schedule - Crop Improvement Group N.M. College of Agriculture
33 28/09/2021 યુનીવર્સીટી પરિસરમાં પ્રવેશ કરતા વાહનોને ગેટ પાસ આપવા તથા ચેક કરવા બાબત.... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
34 27/09/2021 પાક અખતરાઓનાં મોનીટરીંગ માટેનાં સોફ્ટવેર બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
35 27/09/2021 Schedule of PG Seminar of Social Science Group- 2021-22 (Odd Sem.) N.M. College of Agriculture
36 27/09/2021 અખબારી યાદી : રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની સ્નાતક કક્ષા (બી-ગ્રુપ) ના અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની તારીખ લંબાવવા બાબત Office of Registrar
37 24/09/2021 સ્માર્ટ કાર્ડ આધારિત દૂધ વિતરણ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબતે..... Livestock Research Station Navsari
38 24/09/2021 તા.01/07/2021 થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. Comptroller Office
39 24/09/2021 Six months women Tissue culture training advertisement-2021 at ASBI,Surat ASPEE Shakilam Biotechnology Institute
40 23/09/2021 PPAN નંબર અને PRAN KIT ફાળવવા બાબત. Comptroller Office
41 23/09/2021 ખેતી મદદનીશ સંવર્ગનું તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ ની પરિસ્થિતિએ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... Office of Registrar
42 23/09/2021 ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત Office of Registrar
43 23/09/2021 રક્તદાન શિબીર બાબત.... Office of Director of Students Welfare
44 23/09/2021 જંતુનાશક/ફૂગનાશક દવાઓ ખરીદવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
45 22/09/2021 Seminar Schedule of Forestry PG students - Odd Semester 2021-22 College Of Forestry
46 21/09/2021 32nd Meeting of ZREAC organized on 5th Oct., 2021. Agricultural Technology Information Center
47 21/09/2021 નૌરોજી ફળ માખી ટ્રેપ / બ્લોક ના વેચાણ અંગે પરિપત્ર Aspee College of Horticulture
48 21/09/2021 P.G. Seminar Schedule 2021-22 (Odd semester) for Horticulture: Group-II Aspee College of Horticulture
49 20/09/2021 Revise Junior Clerk Seniority List Office of Registrar
50 20/09/2021 P.G. Seminar/Webinar Schedule 2021-22 (Odd semester) for Horticulture : Group-I Aspee College of Horticulture
51 18/09/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના ટ્રેઝરી વિભાગમાં પાસીંગ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા D C BILL માં GeM ના અમલીકરણ બાબત. Comptroller Office
52 18/09/2021 વર્ષ ર૦૨૧ દરમ્યાન મંજૂર થયેલ ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો મોકલવા બાબત... Agricultural Technology Information Center
53 18/09/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે : ઑક્ટો. થી ડિસે. -ર૦ર૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
54 18/09/2021 Invitation for the Inaugural Programme of World Bamboo Day Celebration College Of Forestry
55 17/09/2021 Welcome to the Exhibition of Bamboo Products at Central Examination Hall, NAU,Navsari College Of Forestry
56 16/09/2021 રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની ૧૨૫મી જન્મ જયંતી નિમિત્તે મેઘાણી ગીતોની ઈન્ટર કોલેજ સ્પર્ધા Office of Director of Students Welfare
57 16/09/2021 મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત Office of Registrar
58 15/09/2021 પી.જી. એડમીશન ૨૦૨૧-૨૨ કાઉન્સેલીંગ વખતે કામચલાઉ રહેવાની વ્યવસ્થા બાબત... Office of Director of Students Welfare
59 15/09/2021 Invitation of Seminar Topic- Crop Improvement Group N.M. College of Agriculture
60 15/09/2021 Invitation of seminar topis for PG seminar 2021-22(Crop production group) N.M. College of Agriculture
61 15/09/2021 રક્તદાન જાગૃતિ સેમિનાર યોજવા બાબત... Office of Director of Students Welfare
62 14/09/2021 Seniority List of Junior Clerk Office of Registrar
63 13/09/2021 વિદ્યા પરિષદની ૪૪મી બેઠકની કાર્યનોંધ મુદ્દા નં ૪૪.૦૪ Office of Registrar
64 13/09/2021 Notification of 44th meeting of Academic Council of NAU Office of Registrar
65 08/09/2021 Inviting nomination for Training Programme on "Faculty Development Programme for Extension" jointly organized by EEl, Anand and MANAGE,Hyderabad during 13- 09-2021 to 17-09-2021 through Online. Director of Extension Education Office
66 06/09/2021 Invitation of PG Seminar topic of Social science group 2021-22 N.M. College of Agriculture
67 04/09/2021 વિવિધ આર્ટીકલો, બુક્સ, ચેપ્ટર, બુલેટિન તેમજ ફોલ્ડર પ્રકાશિત કરવા અંગે જરૂરી સુચન Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
68 02/09/2021 Charge of Principal College of Agriculture Bharuch
69 01/09/2021 Transfer order Assistant Registrar(Administration) Office of Registrar
70 01/09/2021 એગ્રો આઈ.ટી.આઈ. યોજના અંતર્ગત "પ્રાકૃતિક ખેતી" અને "ગૌશાળાનું આયોજન" વિષય પર તાલીમ.... Director of Extension Education Office
71 01/09/2021 Notification: PG Rules and Regulations for NAU, Navsari 2021-22 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
72 01/09/2021 Notification:PG Intake Capacity of NAU, Navsari 2021-22 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
73 01/09/2021 Notification: Increasing the Intake Capacity of in-service Ph.D. (Horticulture) ... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
74 01/09/2021 Notification: Giving Admission to the Staff in Minor Subject whenever the Subject is unavailable for in-service Ph.D. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
75 01/09/2021 જમીન પ્રમોલ્ગેશન ની કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
76 31/08/2021 Office order of charge of Comptroller Office of Registrar
77 31/08/2021 Office Order of Dean, Faculty of Agriculture, Navsari Agricultural University, Navsari Office of Registrar
78 27/08/2021 Circular for Polytechnic Student issuing Migration Certificate Office of Registrar
79 27/08/2021 Nomination of officers for the off campus training programmeto be conducted from EEl, Anand Director of Extension Education Office
80 27/08/2021 ફેરોમોન ટ્રેપ અને વેસ્ટ ડીકમ્પોઝાર તૈયાર કરવા માટેની સહાય યોજના બાબત Office of Registrar
81 26/08/2021 નવા ERP Software ના ઓપનિંગ બાબતે રાખેલ મિટિંગમાં હાજર રહેવા બાબત. Comptroller Office
82 25/08/2021 Inviting nomination for the online training programmes to be held at EEl, Anand during September-December, 2021 Director of Extension Education Office
83 25/08/2021 In-service M.Sc. and Ph.D. revised date of submission Office of Registrar
84 25/08/2021 કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, પરીયા કેન્દ્ર હસ્તકના ચીકુ ફાલના ઈજારાની વર્ષ ર૦૨૧-૨૨ ની હરાજીથી વેચાણની શરતો Agriculture Experimental Station Paria
85 25/08/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ચીકુ ફાલની હરાજીની જાહેરાત Agriculture Experimental Station Paria
86 24/08/2021 પેપર પસ્તી Office of Registrar
87 24/08/2021 પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની તેરમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
88 21/08/2021 નાણાં સમિતિની ઓગણીસમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત. Comptroller Office
89 19/08/2021 Regarding submission of PG seminar (Odd semester 2021-22) topic of the students of ACHF Aspee College of Horticulture
90 18/08/2021 મહોરમ (આશૂરા )ની રજા જાહેર કરવા અંગે Home Page Officers
91 18/08/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓને આઉટસોર્સિંગથી ભરવા બાબત Home Page Officers
92 17/08/2021 ખેત મજૂરોનાં બાળકોને નોટબૂક વિતરણ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
93 17/08/2021 "Azadi ka Amrut Mahotsav" India@75 ઉજવણી બાબત... Office of Director of Students Welfare
94 13/08/2021 Inviting applications for in-service M.Sc. and Ph.D. programme Home Page Officers
95 13/08/2021 ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેલની માહિતી તાત્કાલિક મોકલવા બાબત Home Page Officers
96 12/08/2021 Books Exhibition in University Library 2021 University Library
97 11/08/2021 Standing Charges (સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાના નાણાકીય વર્ષ અને 2021-22 ના સુધારેલા અંદાજો અને 2022-23 ના અંદાજો રજૂ કરવા બાબત Comptroller Office
98 11/08/2021 સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજ્પત્રકમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત. Office of Executive Engineer
99 11/08/2021 મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવની રકમ ચૂકવવા બાબત. Comptroller Office
100 11/08/2021 Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for UG exam held in July. 2021- August .2021 Office of Registrar
101 11/08/2021 સ્વચ્છતા પખવાડાની ઉજવણી બાબત..... Office of Director of Students Welfare
102 10/08/2021 Recommendation of eBooks for Purchasing During 2021-22 for University Library University Library
103 10/08/2021 Recommendation of Journals/Periodicals for Subscription During 2021-22 in University Library University Library
104 10/08/2021 Recommendation of Books for Purchase During 2021-22 in University Library University Library
105 09/08/2021 Experts list for PG Studies Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
106 09/08/2021 ૭૫માં સ્વતંત્રતા દિનની ઉજવણી બાબત... Office of Director of Students Welfare
107 06/08/2021 મા. પૂર્વ કૃષિ મંત્રીશ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણીના હસ્તક ખાતમૂર્હૂત/ઉદઘાટન થયેલ મકાનોની માહિતી વિસ્તરણ શિક્ષણ નીયામકશ્રીને મોકલવા બાબત. Office of Executive Engineer
108 06/08/2021 National Level Webinar on Role of Farmer Producer Organizations (FPOs) in Linking Farmers to Markets Brochure Aspee Agribusiness Management Institute
109 06/08/2021 Rakhi selling... Krushi Vigyan Kendra Navsari
110 05/08/2021 સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષનાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
111 05/08/2021 સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટે પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબત. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
112 05/08/2021 સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષના ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
113 05/08/2021 સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે અંદાજપત્રમાં નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
114 04/08/2021 Celebration of Vanmahotsav -2021-22 at NAU, Navsari College Of Forestry
115 04/08/2021 Virtual National level Webinar on “Recent Advances in Production Technology and Value Addition of Coconut” on dated 09.08.2021 Aspee College of Horticulture
116 04/08/2021 Inviting nomination for Three week Online National Certificate Course on “Policies, Institutions and Marketing for Climate Smart Agriculture” from August 09-29, 2021 through Online Director of Extension Education Office
117 03/08/2021 Virtual National Seminar on Advances In Sustainable Management Of Natural Resources For Food And Nutritional Security Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
118 03/08/2021 B.Tech.(Agril.Engg.) Sem-5 Sem-7 College Opening offline mode College of Agricultural Engineering and Technology
119 02/08/2021 Revised Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for PG exam held in July. 2021- September .2021 Office of Registrar
120 02/08/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર અને જનવાણી કેન્દ્ર, જુનાગઢ દ્વારા ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ થી માર્ચ -૨૦૨૨ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
121 31/07/2021 Invitation on Farmers Meet on Community Based Approach for the Control of Fruit Fly in Fruits and Vegetables- A Success Story under CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
122 30/07/2021 Creation of awareness among farmers regarding AgriMedia TV App. Director of Extension Education Office
123 29/07/2021 SC/ST સેલની રચના કરવા બાબત. Office of Registrar
124 29/07/2021 Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for PG exam held in July. 2021- September .2021 Office of Registrar
125 28/07/2021 કૃષિ શિક્ષણ પ્રદર્શનાલયમાં ટેકનોલોજીની માહિતી અપડેટ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
126 28/07/2021 કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની વાર્ષીક મીટીંગ તેમજ અહેવાલ બાબત KKNIDHI
127 27/07/2021 ઇ-પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૨૧ માં "શોધ" યોજનામાં પસંદગી પામેલ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવવા બાબત... Office of Director of Students Welfare
128 27/07/2021 Bimonthly Workshop under T&V System Agricultural Technology Information Center
129 27/07/2021 Inviting nomination for MANAGE Training programme on "Agriculture Extension : From ToT to Value Chain Extension" during 25-27 August, 2021 through Online Director of Extension Education Office
130 26/07/2021 જનવાણી, કો.રેડિયો સ્ટેશન, જુનાગઢ દ્વારા માહે : ઓગસ્ટ -ર૦ર૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી.. Director of Extension Education Office
131 25/07/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના Accreditation બાબત Office of Registrar
132 23/07/2021 All Server Room IT Services remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
133 20/07/2021 વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
134 19/07/2021 PG Seminar (Agril.Engg.) Even Semester 2020-21 College of Agricultural Engineering and Technology
135 19/07/2021 U.S. Awasthi IFFCO Awards-2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
136 17/07/2021 Fire Safety Circular for All unit- Sub Unit Office of Executive Engineer
137 17/07/2021 Circular regarding University Campus Beautification Aspee College of Horticulture
138 16/07/2021 પેન્સનરોને ઓળખપત્ર આપવા બાબત. Comptroller Office
139 14/07/2021 Online Training on "VEGETABLE GRAFTING: CONCEPTS AND APPLICATIONS" (July 16 to 24, 2021) Aspee College of Horticulture
140 12/07/2021 ગુજરાત જર્નલ ઓફ એકસટેન્શન એજ્યુકેશન (અંક.૩૨) માટે સંશોધન લેખ મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
141 12/07/2021 Regarding release of book Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
142 08/07/2021 Regarding submission of information to University Publication Cell Aspee College of Horticulture
143 07/07/2021 "Training for online monitoring of experiments" is rescheduled on dt.09/07/2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
144 06/07/2021 ઈલેકટ્રોનીકસ માધ્યમથી સંદેશા આપ-લે કરવા બાબત. Office of Registrar
145 06/07/2021 “ગુજરાતમાં સેંદ્રીય ખેતીના સંશોધનોની સફર (૧૯૯૩ - ૨૦૧૯ )” પુસ્તકનું વિતરણ કરવાબાબત Aspee College of Horticulture
146 05/07/2021 રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના(NPS) હેઠળ નિવૃત્ત થતા શૈક્ષણિક તથા બિનશૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની મૃત્યુ-સહ નિવૃત્તિ ગ્રેજયુઈટીના કેસની ચકાસણી નિરીક્ષકશ્રી સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી દ્વારા કરાવવા બાબત. Office of Registrar
147 05/07/2021 Online Sensitization Workshop on Opportunities for Innovation and Entrepreneurship in Agriculture Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
148 05/07/2021 Postponement of "Training for online monitoring of experiments" Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
149 02/07/2021 ડિપોજીટો છૂટી કરવા બાબત. Comptroller Office
150 02/07/2021 નવા બાંધકામ / જૂના બાંધકામના રિપેરિંગ માટેની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવા બાબત. Comptroller Office
151 01/07/2021 જિલ્લા કક્ષાનાં ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોંપણી માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની અદ્યતન માહિતી હાર્ડ અને સોફટ કોપીમાં મોકલવા બાબત. Office of Registrar
152 01/07/2021 Circular (Training for online monitoring of experiments) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
153 01/07/2021 IT Department No Due Certificate Generation through SSO Login and Manual for downloading regarding Department of Information Technology
154 01/07/2021 Inviting nomination for online Training Programme on “Sustainable Technological Interventions for Entrepreneurship Development in Tribal Zone” at ICAR-IINRG, Ranchi. Director of Extension Education Office
155 30/06/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ની વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં હાજર રહેવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
156 30/06/2021 Press Note about UG Admission-2021-22 Office of Registrar
157 28/06/2021 અઘિકારી/ કર્મચારીઓનો નિવૃતિ વિદાય સમારંભ બાબત... Director of Extension Education Office
158 28/06/2021 સેમીનાર,સીમ્યોઝીયમ,તાલીમ,વર્કશોપ, વિન્ટર/સમર સ્કૂલ તથા વેબીનાર અંગેની અરજીઓ ઓનલાઈન ટુર સોફટવેર મારફત મોકલવા બાબત. Office of Registrar
159 28/06/2021 A Webinar on "Statistics for Food Security and Promoting Sustainable Agricultural" On the eve of 15th National Statistics Day on 29th June,2021 N.M. College of Agriculture
160 25/06/2021 Circular regarding submission of Abstracts to 2nd IAC (2021) from our university Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
161 25/06/2021 યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવતા જુદા જુદા પ્રકારના દંડ (પેનલ્ટી) ની આવક જમા કરવા બાબત. Comptroller Office
162 24/06/2021 Gender Committee (University Level Committee) Office of Registrar
163 23/06/2021 Circular Regarding Roles and Responsibilities of NAU IT CELL Services 2021-22 Department of Information Technology
164 23/06/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિવિધ કેન્દ્રો દ્વારા આયોજીત થતાં સેમીનાર/સીમ્પોઝીયમ/વેબિનાર વિગેરે કાર્યક્રમો બાબત Office of Registrar
165 23/06/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે : જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર -ર૦ર૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી... Director of Extension Education Office
166 22/06/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ માહિતી Office of Director of Students Welfare
167 20/06/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ Office of Director of Students Welfare
168 18/06/2021 Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for UG exam held in May. 2021/ July. 2021 Office of Registrar
169 18/06/2021 SBI CAMPUS BANK સાથેની નાણાકિય કામગીરી માટે અલગ વિન્ડોની સગવડ બાબત. Comptroller Office
170 18/06/2021 Inviting nomination for training programme on "Production Protocol for Predators and Parasitoids" from 12th to 16th July, 2021 Director of Extension Education Office
171 18/06/2021 Nomination required to participate in online training programmes to be held at EEI, Anand Director of Extension Education Office
172 18/06/2021 Instructions and Guidelines for Intercollegiate Online Yogasana Competition and Online Yoga Quiz Competition Office of Director of Students Welfare
173 18/06/2021 Format for reporting IDY 2021 Office of Director of Students Welfare
174 18/06/2021 Annexure 1_Modified Guidelines for IDY2021 Office of Director of Students Welfare
175 18/06/2021 Common Instructions Guidelines and links for International Day of Yoga on 21st June 2021 Office of Director of Students Welfare
176 17/06/2021 યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ ઉપર માહિતી અપડેટ કરવા બાબત Office of Registrar
177 16/06/2021 All Server Room IT Services remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
178 16/06/2021 તા. ૧૭/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
179 15/06/2021 ફ્રી મેડીકલ કેમ્પ Office of Director of Students Welfare
180 14/06/2021 National Live Webinar on Significance of Yoga during COVID-19 pandemic 16th June, 2021 Office of Director of Students Welfare
181 11/06/2021 All Server Room IT Services remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
182 10/06/2021 CCTV CAMERAની મોનીટરીગ કરવાની જવાબદારી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોર્ટ મોકલવા બાબત. Office of Registrar
183 10/06/2021 IT ને સંલગ્ન સર્વિસીસ, હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરની ખરીદી/AMC બાબત. Department of Information Technology
184 10/06/2021 Common Yoga Protocol for International Day of Yoga in English Office of Director of Students Welfare
185 10/06/2021 Common Yoga Protocol for International Day of Yoga in Hindi Office of Director of Students Welfare
186 10/06/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ઉચ્ચક દરોથી ભાવો નક્કી કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
187 09/06/2021 નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટીનું સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષનું ICAR દ્વારા ACCREDITATION બાબત. Office of Registrar
188 08/06/2021 Circular for regular online yoga class from 9 to 20 June 2021 Office of Director of Students Welfare
189 08/06/2021 International Day of Yoga - 2021 Celebration Office of Director of Students Welfare
190 08/06/2021 Pre-seasonal kharif Workshop 2021-22 Agricultural Technology Information Center
191 07/06/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
192 05/06/2021 Online Teaching and Meeting Facility Regarding. Office of Registrar
193 05/06/2021 તુવેરના બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત.. Krushi Vigyan Kendra Vyara
194 05/06/2021 કૃષિ વિષયક સાહિત્ય તૈયાર કરવા બાબત... Agricultural Technology Information Center
195 04/06/2021 યુનિવર્સિટી ખાતેના સને ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન એક્રેડીટેશનની કામગીરી બાબત. Office of Registrar
196 04/06/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય કેમ્પસ ખાતે સ્વચ્છતા જાળવવા બાબત. Office of Registrar
197 02/06/2021 સેમીનાર, સિમ્પોઝિયમ, તાલિમ, વર્કશોપ, વિન્ટર/સમર સ્કુલ ટ્રેનીંગ તથા વેબિનારમાં ભાગ લેવાની મંજુરી બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
198 01/06/2021 PG Seminar Schedule-2020-21 Horticulture Group-II Aspee College of Horticulture
199 01/06/2021 Inviting proposals to be submitted to IBSC of NAU Main Cotton Research Station Surat
200 31/05/2021 Invitation for attending Online Interactive Guest Lecture under NAHEP-CAAST Sub Project on 21 June 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
201 31/05/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
202 28/05/2021 જાહેરનામાં નં. ૭૫૪/૨૦૨૧ ( નિયામક મંડળના નોન ઓફિસિયલ સભ્યમાંથી નાણા સમિતિના સભ્ય તરીકેની નિમણુક કરવા બાબત.) Comptroller Office
203 28/05/2021 જાહેરનામાં નં. ૭૫૩/૨૦૨૧ ( સને ૨૦૨૧-૨૨ ના સ્થાયી યોજનાઓના અંદાજ મંજુર કરવા બાબત.) Comptroller Office
204 28/05/2021 જાહેરનામાં નં. ૭૫૨/૨૦૨૧ (સને ૨૦૨૦-૨૧ ના સ્થાયી ખર્ચ યોજનાઓની મંજુર જોગવાઈની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવા મંજુરી આપવા બાબત.) Comptroller Office
205 28/05/2021 જાહેરનામું નં.૭૫૧/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
206 28/05/2021 જાહેરનામું નં.૭૫૦/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
207 28/05/2021 P.G. Seminar/Webinar series 2020-21 [Even semester] for Horticulture Group-I Aspee College of Horticulture
208 27/05/2021 ઈ-પરીપત્ર કોરોના વેકસીનેશન કેમ્પ - તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
209 26/05/2021 Brochure Online Training Programme on “Recent Trends in Cultivation, Processing and Value Addition of Few Important MAPs” under NAHEP-CAAST Sub-project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
210 25/05/2021 જાહેરનામાં - વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદની ૧૨મી બેઠક Director of Extension Education Office
211 25/05/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
212 25/05/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ફરજ બજાવતા કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓના સ્વખર્ચે બદલીના કિસ્સામાં નિયત નમુનામાં અરજી કરવા બાબત. Office of Registrar
213 25/05/2021 જાહેરનામુ નંબર -૭૪૮ /૨૦૨૧ અને ૭૪૯/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
214 25/05/2021 જાહેરનામુ નંબર -૭૪૭/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
215 25/05/2021 જાહેરનામુ નંબર -૭૪૬/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
216 24/05/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે જુદા જુદા પાકોના ઉત્પાદિત થતાં બિયારણ નાં વેચાણ/ખરીદનાં ભાવો Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
217 24/05/2021 Online Training on Quality Preparation Strategies: Keys to Success for NET and ARS Examination in Forestry Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
218 24/05/2021 જાહેરનામાં નંબર ૭૩૭/૨૦૨૧ થી ૭૪૫/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
219 24/05/2021 Brochure for Online Coaching series for NET-SRF-ARS and other competitive Exam in Horticultural Sciences-2021 Under NAHEP CAAST at NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
220 24/05/2021 વણારસી (વાંસદા) ખાતે ડાંગર બિયારણ વેચાણ બાબત.... Niger Research Station Vanarasi
221 21/05/2021 તાઉતે વાવજોડા અંતર્ગત ખેડૂતોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની નિમણૂક કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
222 21/05/2021 રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના અંતર્ગત સાર્વજનિક ઉકાળા વિતરણ કાર્યક્રમ... Office of Director of Students Welfare
223 20/05/2021 4th and 6th semester Mid term exam postponed N.M. College of Agriculture
224 20/05/2021 Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in May. 2021/ July. 2021 Office of Registrar
225 19/05/2021 Advertisement for the post of SRF in NAU-NAHEP-CAAST Sub-project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
226 17/05/2021 ખેત મજુરોના દૈનિક લધુત્તમ વેતન દરમાં સુધારો કરવા બાબત. Office of Registrar
227 13/05/2021 RT-PCR રીપોર્ટ સાથે હાજર થવા બાબત. Office of Registrar
228 13/05/2021 Regarding Manage training programs Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
229 12/05/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીમાંથી પેન્શન મેળવતા તમામ પેન્શનરોના હયાતી અંગેની ખરાઈ બાબત. Comptroller Office
230 11/05/2021 જિલ્લા કક્ષાનાં ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોંપણી માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની અદ્યતન માહિતી હાર્ડ અને સોફટ કોપીમાં મોકલવા બાબત. Office of Registrar
231 11/05/2021 Expression of interest for unit rate for Providing ,Making and supplying furniture and furnishing items, including wall paneling, false ceiling, laboratory furniture, doors, windows and cupboards ,Making and supplying and installation of aluminum structured modular partition system ,kitchen basket with runners, furniture and furnishing items, including aluminum composite wall paneling, false ceiling, and cupboards etc of any cost at any places/building of NAU's main centre & all the sub centers. Tender ID. 379695 NIT No. 06 / 2019-20 ના કામના ભાવોની સમયમર્યાદા વધારવા બાબત. Office of Executive Engineer
232 10/05/2021 ઈ-પરીપત્ર કોરોના વેકસીનેશન કેમ્પ Office of Director of Students Welfare
233 06/05/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં ડાંગરની વિવિધ જાતોના ફાઉન્ડેશન અને સર્ટીફાઇડ કક્ષાના બિયારણના ભાવો Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
234 06/05/2021 પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવેલોપમેન્ટ કમિટીની બારમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
235 06/05/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
236 03/05/2021 ન. મ. કૃષિ મહાવિધ્યાલય, નવસારીનો એગ્રીકલ્ચરલ માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગ N.M. College of Agriculture
237 03/05/2021 ન. મ. કૃષિ મહાવિધ્યાલય, નવસારીનો પ્લાન્ટ ફિજિયોલોજી વિભાગ જાહેર કરવા બાબત N.M. College of Agriculture
238 30/04/2021 જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૪ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , નવસારી મુકામે યુનિવર્સીટી કક્ષાની ખરીદ સમિતિમાં નોન ઓફિસિયલ મેમ્બરની નિમણુકોને મંજુરી બાબત. Office of Executive Engineer
239 30/04/2021 જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૫ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , વઘઈ મુકામે બોયઝ હોસ્ટેલ ફોર પોલીટેકનીક રૂ. ૩૦૦.૦૦ (ત્રણસો લાખ) ની વહીવટી મંજુરી બાબત. Office of Executive Engineer
240 30/04/2021 જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૬ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , ભરૂચ મુકામે બોયઝ હોસ્ટેલ ફોર પોલીટેકનીક રૂ. ૩૦૦.૦૦ (ત્રણસો લાખ) ની વહીવટી મંજુરી Office of Executive Engineer
241 30/04/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
242 30/04/2021 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના નાણાકિય વર્ષમાં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તેમજ રૂ . ૧,૦૦,૦૦૦/- ની ઉપરના બિલોની પ્રિ-ઓડીટની કામગીરી સોંપવા બાબત. Comptroller Office
243 30/04/2021 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષની ઇન્કમટેક્ષ 24Q અને 26Q ની TDS સંબધી કામગીરી સોંપવા બાબત. Comptroller Office
244 29/04/2021 ઉચ્ચક દરોથી ભાવો નક્કી કરવા માટે આપની કક્ષાએથી ભાવો મોકલી આપવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
245 29/04/2021 Milk Distribution regarding Livestock Research Station Navsari
246 28/04/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ N.M. College of Agriculture
247 28/04/2021 Milk distribution time regarding : LRS, NAU, Navsari Livestock Research Station Navsari
248 27/04/2021 કોવીડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ સંક્રમણને નાથવા માટેના જરૂરી પગલાં લેવા બાબત. Office of Registrar
249 27/04/2021 લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે. Office of Registrar
250 27/04/2021 પ્રોવિડંડ ફંડના સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો મેળવી લેવા બાબત. Comptroller Office
251 26/04/2021 Regarding selling of Seeds at KVK navsari Krushi Vigyan Kendra Navsari
252 26/04/2021 Important points of AICRP Review meeting held on 15/04/2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
253 26/04/2021 આબા ફાલ હરાજીની શરતો N.M. College of Agriculture
254 20/04/2021 નિયામકશ્રી વિદ્યાર્થી કલ્યાણ, નકૃયુ, નવસારીના ચાર્જ બાબત... Office of Registrar
255 19/04/2021 Online Teaching and Meeting Facility Regarding. Office of Registrar
256 19/04/2021 પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર-૨૦૨૦ (RTI) માહિતી મોકલવા બાબત.... Planning (Priority setting), Monitoring and Evaluation cell
257 16/04/2021 Schedule of PG Seminar Series 2020-21 (Crop Protection Group)_NMCA, NAU, Navsari N.M. College of Agriculture
258 15/04/2021 નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને દયાને લઈ અધિકારીશ્રી તથા કર્મચારીઓની કામગીરી બાબત. Office of Registrar
259 15/04/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સંચાલક મંડળના આઈ.સી.એ.આર.ના પ્રતિનિધીની નિમણુંક બાબત. Office of Registrar
260 15/04/2021 Online entry in the ERP software regarding... Comptroller Office
261 12/04/2021 ERP સોફ્ટવેર બંધ રહેવા બાબત. Comptroller Office
262 09/04/2021 પ્રેસ નોટ : રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની સુચના Office of Registrar
263 08/04/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
264 08/04/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક ૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત ) અન્વયે જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી ભાગ-૨ માટે તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાનાર કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ મુલત્વી રાખવા અંગેની સુચના Office of Registrar
265 07/04/2021 Circular Regarding Roles and Responsibilities of NAU IT CELL Services 2021-22 Department of Information Technology
266 07/04/2021 ICAR પુરસ્કૃત AICRP યોજના હેઠળ થતી આવકની વહેચણી કરવા બાબત. Comptroller Office
267 07/04/2021 સને ૨૦૨૦-૨૧ ના નાણાંકીય વર્ષનાં ખર્ચ/આવક નાં મેળવણા કરવા બાબત. Comptroller Office
268 06/04/2021 Schedule of PG Seminar - Crop Production Group N.M. College of Agriculture
269 05/04/2021 Circular: Online Examination Software of NAU : 1st Semester Marks entry for UG Exam held in March. 2021- April.2021 Office of Registrar
270 05/04/2021 CHARGE OF PRINCIPAL N.M.C.A NAVSARI N.M. College of Agriculture
271 03/04/2021 PFMS PORTAL માં ગ્રાન્ટ ફાળવણી બાબત. Comptroller Office
272 03/04/2021 Circular for PG Forestry Seminar Topic - 2021 Even Semester College Of Forestry
273 03/04/2021 પાપડી અને મગ (રીલેક્રોપીંગ) & શણ અને સોયાબીન (આંતરપાક) Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
274 03/04/2021 Social Science Group Even Semester Seminar Series N.M. College of Agriculture
275 01/04/2021 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના નાણાકિય વર્ષ દરમ્યાન પ્રપોઝડ ગ્રાન્ટ માં ખર્ચ કરવા બાબત. Comptroller Office
276 01/04/2021 PG Seminar Schedule - Crop Improvement Group N.M. College of Agriculture
277 31/03/2021 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ. ૧૨૬૦૦ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ.૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
278 31/03/2021 વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન)ની વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ નાં ચાલુ/નવા બાંધકામો તેમજ નોનરીકરીંગ સદરે બચત રહેતી ગ્રાન્ટ પાર્ક/રીવેલીડ કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
279 30/03/2021 Revised proceedings of 17th Joint AGRESCO 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
280 26/03/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે એપ્રિલ-૨૧ થી જૂન-૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
281 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ---> (૧) વિસ્તૃત જાહેરાત ક્રમાંક : ૨/૨૦૧૮ (જુનીયર ક્લાર્ક) Office of Registrar
282 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ---> (૨) અગત્યની સૂચનાઓ Office of Registrar
283 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ---> (૩) મેરિટ યાદી Office of Registrar
284 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ (૧) વિસ્તૃત જાહેરાત ક્રમાંક : ૨/૨૦૧૮ (જુનીયર ક્લાર્ક) ---> (૪) પ્રવેશ પત્ર (Admit Card) ડાઉનલોડ કરવાની તારીખની વિગત Office of Registrar
285 25/03/2021 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન યોજવામાં આવેલ વિસ્તરણ શિક્ષણ કાર્યક્રમોની માહિતી મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
286 25/03/2021 વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ- ૨૦૨૧-૨૨ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
287 24/03/2021 Invitation for National Webinar on Food Quality and Safety: Indian Perspective under NAHEP-CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
288 24/03/2021 Circular: Online Examination Software of NAU : 1st Semester Marks entry for PG Exam held in Feb. 2021- Mar.2021 Office of Registrar
289 24/03/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીના સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વાર્ષિક હિસાબની બુકો મેળવવા બાબત. Comptroller Office
290 24/03/2021 તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત. Comptroller Office
291 23/03/2021 Regarding Circular : Online Examination about Polytechnic and UG Programme Office of Registrar
292 22/03/2021 Regarding Professional excellence fellowships Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
293 21/03/2021 કૃષ‍િ‍ યુનીવર્સટીમા Covid-19 રસીકરણ કામગીરી બાબત KKNIDHI
294 20/03/2021 Inviting nominations for online/virtual training on Fruit Fly Surveillance and Management by NIPHM Hyderabad Director of Extension Education Office
295 20/03/2021 Regarding Submission of Scan copy of MoU to DR & Dean PGS, NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
296 20/03/2021 REVISED RATE FOR UNIVERSITY GUEST HOUSE FROM DATE -01/04/2021 ON WARDS Office of Executive Engineer
297 20/03/2021 REGARDING PROCURMENT OF FIRE SAFETY NOC OF BUILDING (MOST IMPORTANT FOR ALL UNIT, SUBUNIT) Office of Executive Engineer
298 19/03/2021 Invitation to Inaugural Ceremony and Photography Exhibition College Of Forestry
299 19/03/2021 Itinerary to Anand Aspee College of Horticulture
300 19/03/2021 REGARDING EXTENDED SEMESTER (4TH & 6TH SEMESTER) DUE TO COVID - 19 PANDEMIC FOR PG STUDENTS AS PER ICAR ADVISORY Office of Registrar
301 19/03/2021 Invitation of PG Seminar topic for Crop Protection Group 2021-22 (Even Sem) N.M. College of Agriculture
302 18/03/2021 PG Seminar Series 2020-21 (Even Semester) for Horticulture reg... Aspee College of Horticulture
303 18/03/2021 ખેડુતોની માહિતી મોકલી આપવા બાબત... Director of Extension Education Office
304 18/03/2021 ખેતીવાડી અધિકારી સંવર્ગથી સંશોધન વૈજ્ઞાનિક/પ્રાધ્યાપક સંવર્ગ સુધિની માહિતી મોકલાવવા બાબત... Director of Extension Education Office
305 18/03/2021 ત્રી દિવસીય તાલીમ "ડેરી ફાર્મ વ્યવસ્થાપનમાં આધુનિકરણ " under NAHEP-CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
306 18/03/2021 Invitation of Seminar Topic- (Crop Improvement Group ) N.M. College of Agriculture
307 18/03/2021 M.B.A (ABM) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee Institute of Agribusiness Management, Navsari Office of Registrar
308 17/03/2021 GeM પોર્ટલ પર “Custom Bid” ની શરૂ થયેલ ફંક્શનાલીટી બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
309 16/03/2021 Cancer Awareness Programme 2020-21 Office of Director of Students Welfare
310 16/03/2021 Invitation of seminar topic- Crop Production Group N.M. College of Agriculture
311 16/03/2021 Bio-monthly Workshop under T&V System Director of Extension Education Office
312 15/03/2021 કોમન પગારબીલની ચર્ચા બાબત. Comptroller Office
313 15/03/2021 National Webinar on Scope of New Age Technologies in Indian Dairy Farming under CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
314 15/03/2021 Inviting List of Experts for prelim/thesis evaluation/thesis viva-voce for M.Sc. and Ph.D. students Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
315 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૩૩/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
316 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૩૨/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
317 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૬/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
318 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૫/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
319 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૪/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
320 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૩/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
321 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૨/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
322 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૧/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
323 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૦/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
324 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૧૯/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
325 12/03/2021 Regarding joint AGRESCO 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
326 10/03/2021 Regarding Rescheduled of Joint AGRESCO Meeting 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
327 08/03/2021 માર્ચ-2021 માં નાણાંકીય વ્યવહાર માટેનું સમયપત્રક અંગે... Comptroller Office
328 06/03/2021 નવસારી કેમ્પસની કચેરીઓમાં રોજમદાર કલેરીકલ સ્ટાફ તથા પટાવાળા રોજમદારોએ ચૂંટણીની અગત્યની કામગીરી કરેલ હોય તેઓને બે દિવસનો સમયગાળો ફરજ ઉપર ગણી હાજરી પૂરી વેતન ચૂકવવા બાબત. Office of Registrar
329 06/03/2021 જાહેરનામાં નંબર ૭૨૭/૨૦૨૧ અને ૭૨૮/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
330 06/03/2021 Jahernamu No. 731/2021 Office of Registrar
331 06/03/2021 Jahernamu No. 730/2021 : To Approve the list of UG & PG Students who are eligible for the award of the degree in 16th Annual Convocation Office of Registrar
332 06/03/2021 Jahernamu No. 729/2021 : Approval of the Examinations Results of UG & PG Office of Registrar
333 05/03/2021 National Webinar on Advances in Forest Resource Utilization and Management under NAHEP-CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
334 04/03/2021 Inviting PG intake for the year 2021-22 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
335 04/03/2021 તા.૦૯-૧૦ માર્ચ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન કેવિકે, દેડિયાપાડા ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમુનાઓ જમા કરાવવા તથા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિયુક્તિ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
336 04/03/2021 GeM પોર્ટલ પર ખરીદકર્તા કચેરીઓ દ્વારા ખરીદીનું ચુકવણું કરવા બાબત. Comptroller Office
337 03/03/2021 એગ્રો.આઇ.ટી.આઇ. અંતર્ગત "પશુપાલન" વિષય પર તાલીમ... Director of Extension Education Office
338 03/03/2021 Ph.D. (Horti.) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
339 03/03/2021 M.Sc. (Horti.) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
340 03/03/2021 Ph.D. (Forestry) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Forestry, Navsari Office of Registrar
341 03/03/2021 M.Sc (Forestry) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Forestry, Navsari Office of Registrar
342 02/03/2021 Nomination of KVK and NAU Scientists for the training Programme to be conducted from EEI, Anand Director of Extension Education Office
343 02/03/2021 International Agronomy Congress Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
344 02/03/2021 Academy Young Scientist Award Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
345 02/03/2021 Corrgendum regarding members list of Horticulture sub-committee Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
346 01/03/2021 Brain storming Talk on Novel methods and materials for extending shelf-life of foods Aspee College of Horticulture
347 26/02/2021 workshop-cum-training on “Application of Remote Sensing and GIS in Agriculture and Natural Resource Management N.M. College of Agriculture
348 26/02/2021 રજા પ્રવાસ રાહત / વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વએષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. Office of Registrar
349 26/02/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ - પટાવાળા કર્મચારીઓને હાજર રહેવા જાણ કરવા બાબત. Office of Registrar
350 26/02/2021 રહેમરાહે યોજના હેઠળ ફિકસ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મળવા બાબત. Office of Registrar
351 26/02/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે અત્રેથી કરેલ વાહનો સમયસર ફાળવવા બાબત. Office of Registrar
352 25/02/2021 National Webinar on Export Oriented Management of Fresh Fruits and Vegetables Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
353 25/02/2021 All Server Room Services (Internet , ERP , Exam Software and other IT services ) remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
354 25/02/2021 મતદાનના બીજા દિવસે ફકત ચૂંટણી ફરજ પરના અધિકારી/કર્મચારી/રોજમદારો જો ફરજ પર હાજર ન રહે તો આ દિવસને ફરજ પરની હાજરી ગણવા બાબત. Office of Registrar
355 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21: College of Agricultural Engineering, Dediapada Office of Registrar
356 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat Office of Registrar
357 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Forestry, Navsari Office of Registrar
358 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
359 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : College of Agriculture, Bharuch Office of Registrar
360 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : College of Agriculture, Waghai Office of Registrar
361 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : N.M.College of Agriculture, Navsari Office of Registrar
362 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, College of Agricultural Engineering, Dediapada Office of Registrar
363 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
364 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Waghai Office of Registrar
365 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Bharuch Office of Registrar
366 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, N.M. College of Agriculture, Navsari Office of Registrar
367 24/02/2021 Notification No.718/2021 (Audit Aheval 2014-15) Comptroller Office
368 24/02/2021 Notification No.717/2021 (Annual Account of F.Y. 2019-20) Comptroller Office
369 24/02/2021 વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજના) યોજનાઓની ચોથી સમીક્ષા(Review Meeting) બેઠકમા હાજર રેહવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
370 23/02/2021 National Webinar on Food Safety Management : Contemporary Scenario and Issues Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
371 22/02/2021 Nomination of officers for the off campus training programme to be conducted from EEI, Anand Director of Extension Education Office
372 20/02/2021 Ph.D. (Agri) Student Registration Number Allotment 2020-21 N.M. College of Agriculture Navsari Office of Registrar
373 20/02/2021 M.Sc. (Agri) Student Registration Number Allotment 2020-21 N.M. College of Agriculture Navsari Office of Registrar
374 20/02/2021 M.Sc. (Agri) Student Registration Number Allotment 2020-21 College of Agriculture Bharuch Office of Registrar
375 20/02/2021 Revised 17th AGRESCO Sub-Committee Meeting of Social Science Group -2021 N.M. College of Agriculture
376 19/02/2021 Rescheduled date of AGRESCO meetings Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
377 19/02/2021 Regarding New Technical programme for 17 AGRESCO Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
378 19/02/2021 Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari (Eighth semester) from 22nd Feb 2021 College of Fisheries Science Navsari
379 19/02/2021 એગ્રો.આઈ.ટી.આઈ. યોજના અંતર્ગત પશુપાલન વિષય પર તાલીમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું અરજીફોર્મ Director of Extension Education Office
380 19/02/2021 Circular: Online Examination Softwere of NAU : Marks entry for PG Exam held in Feb. 2021- Mar.2021 Office of Registrar
381 18/02/2021 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે માનદ તબીબી અધિકારીની સેવાની નિમણૂંક બાબત... Office of Director of Students Welfare
382 16/02/2021 National Webinar on Novel Product Development Opportunities from Horticultural Crops during COVID Era Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
383 15/02/2021 Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari (First semester) from 17th Feb 2021 College of Fisheries Science Navsari
384 12/02/2021 Circular : Starting of Offline Classes for Polytechnic /  UG / PG Programme. Office of Registrar
385 12/02/2021 ૧૬મા વાર્ષિક પદવીદાન સમારંભના આભારદર્શન બાબત. Office of Registrar
386 11/02/2021 સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષનું લોકલ ફંડ ઓડીટ હાથ ધરવા બાબત. Comptroller Office
387 11/02/2021 કોવિડ-૧૯ મહામારીને ધ્યાને લઈને "મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિ ફંડ " માં જમા કરેલ રકમ આવકવેરા માંથી બાદ લેવા બાબત. Comptroller Office
388 09/02/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે વાહનોની વિગત બાબત. Office of Registrar
389 09/02/2021 RA/SRF/JRFand Othe Contratual Techanical Staff ના ઓર્ડર ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૨ સુધી રીન્યુ કરવા માટેની માહિતી મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
390 08/02/2021 ૧૬મા વાર્ષિક પદવીદાન સમારંભના જીવંત પ્રસારણ સાથે જોડાઈ કાર્યક્રમના સહભાગી થવા બાબત. Office of Registrar
391 06/02/2021 ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૨૦ની પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
392 06/02/2021 16th Annual Convocation Notice Office of Registrar
393 05/02/2021 યુનિવર્સિટીના સંશોધન/વિસ્તરણ કેન્દ્રોના પ્રસિધ્ધિ માટેના હોર્ડીગ લગાવવા બાબત.. Director of Extension Education Office
394 04/02/2021 Invitation for National Webinar on Environmental Footprint of Dairy Farming: Issues and Approaches Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
395 03/02/2021 Invitation for National Webinar on Non-Timber Forest Products as Sources of Secondary Agriculture for Livelihood Security Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
396 03/02/2021 સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે લેવામા આવતા અખતરાઓ બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
397 02/02/2021 ૬ મહાનગરપાલિકા, ૮૧ નગરપાલિકાઓ, ૩૧ જિલ્લા પંચાયતો અને ૨૩૧ તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણી તથા અન્ય સ્વરાજયના એકમોની પ્રસંગોપાત ખાલી પડેલ બેઠકોની પંટા ચૂંટણી ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧ મુકત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં ચૂંટણી યોજવા અંગેની આદએશ આચાર સંહિતાના અમલ તેમજ અધિકારી/કર્મચારીઓની બદલી તેમજ રજા પર પ્રતિબંધ. Office of Registrar
398 02/02/2021 ૧૫ દિવસીય "સર્ટિફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટિગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઇઝરડીલર્સ" અભ્યાસક્રમમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓને હાજર રહેવા બાબત... Director of Extension Education Office
399 01/02/2021 “શોધ” યોજના અંતર્ગત Contingency Grant બાબતે પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ બાબત..... Office of Director of Students Welfare
400 01/02/2021 ICAR Awards 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
401 30/01/2021 FIRE SAFETY INFORMATION FOR EACH UNIT/SUB UNIT OF NAU Office of Executive Engineer
402 30/01/2021 ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, ગણદેવી ખાતે થી આંબા, ચીકુ અને નાળીયેરી કલમોના વેચાણ બાબત.. Fruit Research Station Gandevi
403 27/01/2021 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે “શોધ” (Scheme of Developing High Quality Research) યોજનાની નવી અરજી કરવા બાબત... Office of Director of Students Welfare
404 27/01/2021 Circular: Online Examination Softwere of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in Jan. 2021- Feb.2021 Office of Registrar
405 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Fisheries Science Office of Registrar
406 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Biotechnology Office of Registrar
407 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Agricultural Engineering & Technology Office of Registrar
408 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry Office of Registrar
409 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Horticulture & Forestry Office of Registrar
410 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Agriculture Office of Registrar
411 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Post Graduate Office of Registrar
412 22/01/2021 Reopening of B. Tech (Biotechnology) ASBI,NAU, Surat ASPEE Shakilam Biotechnology Institute
413 21/01/2021 Reg. Statistician for different AGRESCO Sub-commmitte Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
414 21/01/2021 Schedule for NAU Staff Cricket Tournament 2020-21 Office of Director of Students Welfare
415 21/01/2021 કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારમાં તેલના વેચાણ બાબત KKNIDHI
416 21/01/2021 કર્મચારી બચત અને ઘિરાણ સહકારી મંડળી,ન.કૃ.યુ. નવસારીની કામગીરી બાબત KKNIDHI
417 20/01/2021 Invitation for National Webinar on Entrepreneurship Development in Food Processing Sector Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
418 20/01/2021 ૨૬ મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી બાબત..... Office of Director of Students Welfare
419 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agricultural Engineering, Dediapada Office of Registrar
420 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Horticulture, Paria Office of Registrar
421 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Horticulture, Navsari Office of Registrar
422 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agriculture, Waghai Office of Registrar
423 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agriculture, Bharuch Office of Registrar
424 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agriculture, Vyara Office of Registrar
425 20/01/2021 એગ્રો આઈ.ટી. આઈ. યોજના અંતર્ગત બોનસાઈ અને ફુલોની ગોઠવણી વિષય પર તાલીમ Director of Extension Education Office
426 16/01/2021 Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari from 18 January, 2021 College of Fisheries Science Navsari
427 16/01/2021 Invitation for National Webinar on Pesticide Residue Management: Indian Scenario Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
428 16/01/2021 ૨૧ દિવસીય ઓનલાઇન તાલીમમાં ભાગ લેવાની મંજુરી આપવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
429 16/01/2021 "ICAR-CSSRI" Excellence Award on Soil Salinity" Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
430 15/01/2021 Circular for Reopening of AABMI from January 20, 2021 Aspee Agribusiness Management Institute
431 15/01/2021 ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવા બાબત. (01/02/2021 to 31/03/2022) Office of Executive Engineer
432 15/01/2021 Circular for NAU Staff Cricket Tournament 2020-21 Office of Director of Students Welfare
433 14/01/2021 Reopening of ASPEE College of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari from 15 January, 2021 College Of Forestry
434 13/01/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ રોજમદાર શ્ર્મયોગી સ્ટાફની માહિતી આપવા બાબત. Office of Registrar
435 13/01/2021 Circular: Different committee for arrangement of 16th Annual Convocation of NAU, Navsari Office of Registrar
436 12/01/2021 Circular (Agresco sub committees meeting date) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
437 11/01/2021 કોરોના (COVID-19) ની વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ઉદભવેલ પરિસ્થિતિ અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉનમાં યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો રી-ઓપન કરવા બાબત..... Office of Director of Students Welfare
438 08/01/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ રોજમદાર શ્રમયોગી સ્ટાફની મહિતી આપવા બાબત. Office of Registrar
439 08/01/2021 Circular for design and name the Mascot for IDY 2021 Office of Director of Students Welfare
440 07/01/2021 પરિપત્ર (બાયો કમ્પોસ્ટ લુઝ અને એનરીચના ભાવો બાબત..) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
441 06/01/2021 પગાર સ્લીપ મેળવવા બાબત। Comptroller Office
442 06/01/2021 Circular regarding Convocation (Not arranged any programme during 07.02.2021 to 11.02.2021) Office of Registrar
443 06/01/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ,રાજકોટ અને આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર અને આકાશવાણી કેન્દ્ર,દમણ દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૨૧ થી સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
444 05/01/2021 મગના બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત.. Krushi Vigyan Kendra Vyara
445 04/01/2021 Office Order - Nomination of members in Extension Education Council of NAU Director of Extension Education Office
446 02/01/2021 Revise date of Bimonthly Workshop Director of Extension Education Office
447 02/01/2021 કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્‍દ્ર , ન.કૃ.યુ., પરિયા ખાતેથી આંબા કલમોના વેચાણ બાબત.......... Agriculture Experimental Station Paria
448 02/01/2021 ફિકસ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતાં માંદગીની રજા બાબત. Office of Registrar
449 02/01/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે વાહનો વિગત મોકલવા બાબત. Office of Registrar
450 01/01/2021 Item Note for 43 Academic Council Office of Registrar
451 01/01/2021 ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાણ માટે નિયત કરેલ દરો તા.01/01/2021 થી રીવાઈઝ્ડ/સુધારો કરવા બાબત. Office of Exec