Circular


Sr. No Date Title of Publication Office of Publication
1 27/07/2021 ઇ-પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૨૧ માં "શોધ" યોજનામાં પસંદગી પામેલ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવવા બાબત... Office of Director of Students Welfare
2 27/07/2021 Bimonthly Workshop under T&V System Agricultural Technology Information Center
3 27/07/2021 Inviting nomination for MANAGE Training programme on "Agriculture Extension : From ToT to Value Chain Extension" during 25-27 August, 2021 through Online Director of Extension Education Office
4 26/07/2021 જનવાણી, કો.રેડિયો સ્ટેશન, જુનાગઢ દ્વારા માહે : ઓગસ્ટ -ર૦ર૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી.. Director of Extension Education Office
5 25/07/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના Accreditation બાબત Office of Registrar
6 23/07/2021 All Server Room IT Services remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
7 20/07/2021 વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૨૧-૨૨ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
8 19/07/2021 PG Seminar (Agril.Engg.) Even Semester 2020-21 College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada
9 19/07/2021 U.S. Awasthi IFFCO Awards-2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
10 17/07/2021 Fire Safety Circular for All unit- Sub Unit Office of Executive Engineer
11 17/07/2021 Circular regarding University Campus Beautification Aspee College of Horticulture
12 16/07/2021 પેન્સનરોને ઓળખપત્ર આપવા બાબત. Comptroller Office
13 14/07/2021 Online Training on "VEGETABLE GRAFTING: CONCEPTS AND APPLICATIONS" (July 16 to 24, 2021) Aspee College of Horticulture
14 12/07/2021 ગુજરાત જર્નલ ઓફ એકસટેન્શન એજ્યુકેશન (અંક.૩૨) માટે સંશોધન લેખ મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
15 12/07/2021 Regarding release of book Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
16 09/07/2021 Report on monitoring Of Roof Top Solar Panels Office of Executive Engineer
17 08/07/2021 Regarding submission of information to University Publication Cell Aspee College of Horticulture
18 07/07/2021 "Training for online monitoring of experiments" is rescheduled on dt.09/07/2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
19 06/07/2021 ઈલેકટ્રોનીકસ માધ્યમથી સંદેશા આપ-લે કરવા બાબત. Office of Registrar
20 06/07/2021 “ગુજરાતમાં સેંદ્રીય ખેતીના સંશોધનોની સફર (૧૯૯૩ - ૨૦૧૯ )” પુસ્તકનું વિતરણ કરવાબાબત Aspee College of Horticulture
21 05/07/2021 રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના(NPS) હેઠળ નિવૃત્ત થતા શૈક્ષણિક તથા બિનશૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની મૃત્યુ-સહ નિવૃત્તિ ગ્રેજયુઈટીના કેસની ચકાસણી નિરીક્ષકશ્રી સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી દ્વારા કરાવવા બાબત. Office of Registrar
22 05/07/2021 Online Sensitization Workshop on Opportunities for Innovation and Entrepreneurship in Agriculture Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
23 05/07/2021 Postponement of "Training for online monitoring of experiments" Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
24 02/07/2021 ડિપોજીટો છૂટી કરવા બાબત. Comptroller Office
25 02/07/2021 નવા બાંધકામ / જૂના બાંધકામના રિપેરિંગ માટેની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવા બાબત. Comptroller Office
26 01/07/2021 જિલ્લા કક્ષાનાં ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોંપણી માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની અદ્યતન માહિતી હાર્ડ અને સોફટ કોપીમાં મોકલવા બાબત. Office of Registrar
27 01/07/2021 Circular (Training for online monitoring of experiments) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
28 01/07/2021 IT Department No Due Certificate Generation through SSO Login and Manual for downloading regarding Department of Information Technology
29 01/07/2021 Inviting nomination for online Training Programme on “Sustainable Technological Interventions for Entrepreneurship Development in Tribal Zone” at ICAR-IINRG, Ranchi. Director of Extension Education Office
30 30/06/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ની વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં હાજર રહેવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
31 30/06/2021 Press Note about UG Admission-2021-22 Office of Registrar
32 28/06/2021 અઘિકારી/ કર્મચારીઓનો નિવૃતિ વિદાય સમારંભ બાબત... Director of Extension Education Office
33 28/06/2021 સેમીનાર,સીમ્યોઝીયમ,તાલીમ,વર્કશોપ, વિન્ટર/સમર સ્કૂલ તથા વેબીનાર અંગેની અરજીઓ ઓનલાઈન ટુર સોફટવેર મારફત મોકલવા બાબત. Office of Registrar
34 28/06/2021 A Webinar on "Statistics for Food Security and Promoting Sustainable Agricultural" On the eve of 15th National Statistics Day on 29th June,2021 N.M. College of Agriculture
35 25/06/2021 Circular regarding submission of Abstracts to 2nd IAC (2021) from our university Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
36 25/06/2021 લીલા ઘાસચારાની હરાજી, કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્દ્ર, નકૃયુ, પરિયા (૨૦૨૧) Agriculture Experimental Station Paria
37 25/06/2021 યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવતા જુદા જુદા પ્રકારના દંડ (પેનલ્ટી) ની આવક જમા કરવા બાબત. Comptroller Office
38 24/06/2021 Gender Committee (University Level Committee) Office of Registrar
39 23/06/2021 Circular Regarding Roles and Responsibilities of NAU IT CELL Services 2021-22 Department of Information Technology
40 23/06/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિવિધ કેન્દ્રો દ્વારા આયોજીત થતાં સેમીનાર/સીમ્પોઝીયમ/વેબિનાર વિગેરે કાર્યક્રમો બાબત Office of Registrar
41 23/06/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે : જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર -ર૦ર૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી... Director of Extension Education Office
42 22/06/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ માહિતી Office of Director of Students Welfare
43 20/06/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ Office of Director of Students Welfare
44 18/06/2021 Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for UG exam held in May. 2021/ July. 2021 Office of Registrar
45 18/06/2021 SBI CAMPUS BANK સાથેની નાણાકિય કામગીરી માટે અલગ વિન્ડોની સગવડ બાબત. Comptroller Office
46 18/06/2021 Inviting nomination for training programme on "Production Protocol for Predators and Parasitoids" from 12th to 16th July, 2021 Director of Extension Education Office
47 18/06/2021 Nomination required to participate in online training programmes to be held at EEI, Anand Director of Extension Education Office
48 18/06/2021 Instructions and Guidelines for Intercollegiate Online Yogasana Competition and Online Yoga Quiz Competition Office of Director of Students Welfare
49 18/06/2021 Format for reporting IDY 2021 Office of Director of Students Welfare
50 18/06/2021 Annexure 1_Modified Guidelines for IDY2021 Office of Director of Students Welfare
51 18/06/2021 Common Instructions Guidelines and links for International Day of Yoga on 21st June 2021 Office of Director of Students Welfare
52 17/06/2021 યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ ઉપર માહિતી અપડેટ કરવા બાબત Office of Registrar
53 16/06/2021 All Server Room IT Services remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
54 16/06/2021 તા. ૧૭/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
55 15/06/2021 ફ્રી મેડીકલ કેમ્પ Office of Director of Students Welfare
56 14/06/2021 National Live Webinar on Significance of Yoga during COVID-19 pandemic 16th June, 2021 Office of Director of Students Welfare
57 11/06/2021 All Server Room IT Services remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
58 10/06/2021 CCTV CAMERAની મોનીટરીગ કરવાની જવાબદારી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોર્ટ મોકલવા બાબત. Office of Registrar
59 10/06/2021 IT ને સંલગ્ન સર્વિસીસ, હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરની ખરીદી/AMC બાબત. Department of Information Technology
60 10/06/2021 Common Yoga Protocol for International Day of Yoga in English Office of Director of Students Welfare
61 10/06/2021 Common Yoga Protocol for International Day of Yoga in Hindi Office of Director of Students Welfare
62 10/06/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ઉચ્ચક દરોથી ભાવો નક્કી કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
63 09/06/2021 નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટીનું સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષનું ICAR દ્વારા ACCREDITATION બાબત. Office of Registrar
64 08/06/2021 Circular for regular online yoga class from 9 to 20 June 2021 Office of Director of Students Welfare
65 08/06/2021 International Day of Yoga - 2021 Celebration Office of Director of Students Welfare
66 08/06/2021 Pre-seasonal kharif Workshop 2021-22 Agricultural Technology Information Center
67 07/06/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
68 05/06/2021 Online Teaching and Meeting Facility Regarding. Office of Registrar
69 05/06/2021 તુવેરના બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત.. Krushi Vigyan Kendra Vyara
70 05/06/2021 કૃષિ વિષયક સાહિત્ય તૈયાર કરવા બાબત... Agricultural Technology Information Center
71 04/06/2021 યુનિવર્સિટી ખાતેના સને ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન એક્રેડીટેશનની કામગીરી બાબત. Office of Registrar
72 04/06/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય કેમ્પસ ખાતે સ્વચ્છતા જાળવવા બાબત. Office of Registrar
73 02/06/2021 સેમીનાર, સિમ્પોઝિયમ, તાલિમ, વર્કશોપ, વિન્ટર/સમર સ્કુલ ટ્રેનીંગ તથા વેબિનારમાં ભાગ લેવાની મંજુરી બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
74 01/06/2021 PG Seminar Schedule-2020-21 Horticulture Group-II Aspee College of Horticulture
75 01/06/2021 Inviting proposals to be submitted to IBSC of NAU Main Cotton Research Station Surat
76 31/05/2021 Invitation for attending Online Interactive Guest Lecture under NAHEP-CAAST Sub Project on 21 June 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
77 31/05/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
78 28/05/2021 જાહેરનામાં નં. ૭૫૪/૨૦૨૧ ( નિયામક મંડળના નોન ઓફિસિયલ સભ્યમાંથી નાણા સમિતિના સભ્ય તરીકેની નિમણુક કરવા બાબત.) Comptroller Office
79 28/05/2021 જાહેરનામાં નં. ૭૫૩/૨૦૨૧ ( સને ૨૦૨૧-૨૨ ના સ્થાયી યોજનાઓના અંદાજ મંજુર કરવા બાબત.) Comptroller Office
80 28/05/2021 જાહેરનામાં નં. ૭૫૨/૨૦૨૧ (સને ૨૦૨૦-૨૧ ના સ્થાયી ખર્ચ યોજનાઓની મંજુર જોગવાઈની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવા મંજુરી આપવા બાબત.) Comptroller Office
81 28/05/2021 જાહેરનામું નં.૭૫૧/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
82 28/05/2021 જાહેરનામું નં.૭૫૦/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
83 28/05/2021 P.G. Seminar/Webinar series 2020-21 [Even semester] for Horticulture Group-I Aspee College of Horticulture
84 27/05/2021 ઈ-પરીપત્ર કોરોના વેકસીનેશન કેમ્પ - તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
85 26/05/2021 Brochure Online Training Programme on “Recent Trends in Cultivation, Processing and Value Addition of Few Important MAPs” under NAHEP-CAAST Sub-project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
86 25/05/2021 જાહેરનામાં - વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદની ૧૨મી બેઠક Director of Extension Education Office
87 25/05/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
88 25/05/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ફરજ બજાવતા કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓના સ્વખર્ચે બદલીના કિસ્સામાં નિયત નમુનામાં અરજી કરવા બાબત. Office of Registrar
89 25/05/2021 જાહેરનામુ નંબર -૭૪૮ /૨૦૨૧ અને ૭૪૯/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
90 25/05/2021 જાહેરનામુ નંબર -૭૪૭/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
91 25/05/2021 જાહેરનામુ નંબર -૭૪૬/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
92 24/05/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે જુદા જુદા પાકોના ઉત્પાદિત થતાં બિયારણ નાં વેચાણ/ખરીદનાં ભાવો Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
93 24/05/2021 Online Training on Quality Preparation Strategies: Keys to Success for NET and ARS Examination in Forestry Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
94 24/05/2021 જાહેરનામાં નંબર ૭૩૭/૨૦૨૧ થી ૭૪૫/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
95 24/05/2021 Brochure for Online Coaching series for NET-SRF-ARS and other competitive Exam in Horticultural Sciences-2021 Under NAHEP CAAST at NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
96 24/05/2021 વણારસી (વાંસદા) ખાતે ડાંગર બિયારણ વેચાણ બાબત.... Niger Research Station Vanarasi
97 21/05/2021 તાઉતે વાવજોડા અંતર્ગત ખેડૂતોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની નિમણૂક કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
98 21/05/2021 રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના અંતર્ગત સાર્વજનિક ઉકાળા વિતરણ કાર્યક્રમ... Office of Director of Students Welfare
99 20/05/2021 4th and 6th semester Mid term exam postponed N.M. College of Agriculture
100 20/05/2021 Circular : Online Examination Software of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in May. 2021/ July. 2021 Office of Registrar
101 19/05/2021 Advertisement for the post of SRF in NAU-NAHEP-CAAST Sub-project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
102 17/05/2021 ખેત મજુરોના દૈનિક લધુત્તમ વેતન દરમાં સુધારો કરવા બાબત. Office of Registrar
103 13/05/2021 RT-PCR રીપોર્ટ સાથે હાજર થવા બાબત. Office of Registrar
104 13/05/2021 Regarding Manage training programs Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
105 12/05/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીમાંથી પેન્શન મેળવતા તમામ પેન્શનરોના હયાતી અંગેની ખરાઈ બાબત. Comptroller Office
106 11/05/2021 જિલ્લા કક્ષાનાં ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોંપણી માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની અદ્યતન માહિતી હાર્ડ અને સોફટ કોપીમાં મોકલવા બાબત. Office of Registrar
107 11/05/2021 Expression of interest for unit rate for Providing ,Making and supplying furniture and furnishing items, including wall paneling, false ceiling, laboratory furniture, doors, windows and cupboards ,Making and supplying and installation of aluminum structured modular partition system ,kitchen basket with runners, furniture and furnishing items, including aluminum composite wall paneling, false ceiling, and cupboards etc of any cost at any places/building of NAU's main centre & all the sub centers. Tender ID. 379695 NIT No. 06 / 2019-20 ના કામના ભાવોની સમયમર્યાદા વધારવા બાબત. Office of Executive Engineer
108 10/05/2021 ઈ-પરીપત્ર કોરોના વેકસીનેશન કેમ્પ Office of Director of Students Welfare
109 06/05/2021 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં ડાંગરની વિવિધ જાતોના ફાઉન્ડેશન અને સર્ટીફાઇડ કક્ષાના બિયારણના ભાવો Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
110 06/05/2021 પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવેલોપમેન્ટ કમિટીની બારમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
111 06/05/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
112 03/05/2021 ન. મ. કૃષિ મહાવિધ્યાલય, નવસારીનો એગ્રીકલ્ચરલ માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગ N.M. College of Agriculture
113 03/05/2021 ન. મ. કૃષિ મહાવિધ્યાલય, નવસારીનો પ્લાન્ટ ફિજિયોલોજી વિભાગ જાહેર કરવા બાબત N.M. College of Agriculture
114 30/04/2021 જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૪ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , નવસારી મુકામે યુનિવર્સીટી કક્ષાની ખરીદ સમિતિમાં નોન ઓફિસિયલ મેમ્બરની નિમણુકોને મંજુરી બાબત. Office of Executive Engineer
115 30/04/2021 જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૫ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , વઘઈ મુકામે બોયઝ હોસ્ટેલ ફોર પોલીટેકનીક રૂ. ૩૦૦.૦૦ (ત્રણસો લાખ) ની વહીવટી મંજુરી બાબત. Office of Executive Engineer
116 30/04/2021 જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૬ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , ભરૂચ મુકામે બોયઝ હોસ્ટેલ ફોર પોલીટેકનીક રૂ. ૩૦૦.૦૦ (ત્રણસો લાખ) ની વહીવટી મંજુરી Office of Executive Engineer
117 30/04/2021 નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Office of Registrar
118 30/04/2021 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના નાણાકિય વર્ષમાં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તેમજ રૂ . ૧,૦૦,૦૦૦/- ની ઉપરના બિલોની પ્રિ-ઓડીટની કામગીરી સોંપવા બાબત. Comptroller Office
119 30/04/2021 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષની ઇન્કમટેક્ષ 24Q અને 26Q ની TDS સંબધી કામગીરી સોંપવા બાબત. Comptroller Office
120 29/04/2021 ઉચ્ચક દરોથી ભાવો નક્કી કરવા માટે આપની કક્ષાએથી ભાવો મોકલી આપવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
121 29/04/2021 Milk Distribution regarding Livestock Research Station Navsari
122 28/04/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ N.M. College of Agriculture
123 28/04/2021 Milk distribution time regarding : LRS, NAU, Navsari Livestock Research Station Navsari
124 27/04/2021 કોવીડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ સંક્રમણને નાથવા માટેના જરૂરી પગલાં લેવા બાબત. Office of Registrar
125 27/04/2021 લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે. Office of Registrar
126 27/04/2021 પ્રોવિડંડ ફંડના સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો મેળવી લેવા બાબત. Comptroller Office
127 26/04/2021 Regarding selling of Seeds at KVK navsari Krushi Vigyan Kendra Navsari
128 26/04/2021 Important points of AICRP Review meeting held on 15/04/2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
129 26/04/2021 આબા ફાલ હરાજીની શરતો N.M. College of Agriculture
130 20/04/2021 નિયામકશ્રી વિદ્યાર્થી કલ્યાણ, નકૃયુ, નવસારીના ચાર્જ બાબત... Office of Registrar
131 19/04/2021 Online Teaching and Meeting Facility Regarding. Office of Registrar
132 19/04/2021 પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર-૨૦૨૦ (RTI) માહિતી મોકલવા બાબત.... Planning (Priority setting), Monitoring and Evaluation cell
133 16/04/2021 Schedule of PG Seminar Series 2020-21 (Crop Protection Group)_NMCA, NAU, Navsari N.M. College of Agriculture
134 15/04/2021 નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને દયાને લઈ અધિકારીશ્રી તથા કર્મચારીઓની કામગીરી બાબત. Office of Registrar
135 15/04/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સંચાલક મંડળના આઈ.સી.એ.આર.ના પ્રતિનિધીની નિમણુંક બાબત. Office of Registrar
136 15/04/2021 Online entry in the ERP software regarding... Comptroller Office
137 12/04/2021 ERP સોફ્ટવેર બંધ રહેવા બાબત. Comptroller Office
138 09/04/2021 પ્રેસ નોટ : રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની સુચના Office of Registrar
139 08/04/2021 કોરોના વેકસીન કેમ્પ તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
140 08/04/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક ૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત ) અન્વયે જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી ભાગ-૨ માટે તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાનાર કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ મુલત્વી રાખવા અંગેની સુચના Office of Registrar
141 07/04/2021 Circular Regarding Roles and Responsibilities of NAU IT CELL Services 2021-22 Department of Information Technology
142 07/04/2021 ICAR પુરસ્કૃત AICRP યોજના હેઠળ થતી આવકની વહેચણી કરવા બાબત. Comptroller Office
143 07/04/2021 સને ૨૦૨૦-૨૧ ના નાણાંકીય વર્ષનાં ખર્ચ/આવક નાં મેળવણા કરવા બાબત. Comptroller Office
144 06/04/2021 Schedule of PG Seminar - Crop Production Group N.M. College of Agriculture
145 05/04/2021 Circular: Online Examination Software of NAU : 1st Semester Marks entry for UG Exam held in March. 2021- April.2021 Office of Registrar
146 05/04/2021 CHARGE OF PRINCIPAL N.M.C.A NAVSARI N.M. College of Agriculture
147 03/04/2021 PFMS PORTAL માં ગ્રાન્ટ ફાળવણી બાબત. Comptroller Office
148 03/04/2021 Circular for PG Forestry Seminar Topic - 2021 Even Semester College Of Forestry
149 03/04/2021 પાપડી અને મગ (રીલેક્રોપીંગ) & શણ અને સોયાબીન (આંતરપાક) Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
150 03/04/2021 Social Science Group Even Semester Seminar Series N.M. College of Agriculture
151 01/04/2021 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના નાણાકિય વર્ષ દરમ્યાન પ્રપોઝડ ગ્રાન્ટ માં ખર્ચ કરવા બાબત. Comptroller Office
152 01/04/2021 PG Seminar Schedule - Crop Improvement Group N.M. College of Agriculture
153 31/03/2021 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ. ૧૨૬૦૦ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ.૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
154 31/03/2021 વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન)ની વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ નાં ચાલુ/નવા બાંધકામો તેમજ નોનરીકરીંગ સદરે બચત રહેતી ગ્રાન્ટ પાર્ક/રીવેલીડ કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
155 30/03/2021 Revised proceedings of 17th Joint AGRESCO 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
156 26/03/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે એપ્રિલ-૨૧ થી જૂન-૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
157 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ---> (૧) વિસ્તૃત જાહેરાત ક્રમાંક : ૨/૨૦૧૮ (જુનીયર ક્લાર્ક) Office of Registrar
158 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ---> (૨) અગત્યની સૂચનાઓ Office of Registrar
159 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ---> (૩) મેરિટ યાદી Office of Registrar
160 25/03/2021 રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓની જાહેરાત ક્રમાંક:૨/૨૦૧૮ (સુધારેલ જાહેરાત) અન્વયે જુનીયર ક્લાર્કની ભરતીમાં ભાગ-૨ માટે કોમ્પ્યુટર પોફીસીયન્સી ટેસ્ટ પ્રવેશપત્ર મેળવવાની વિસ્તૃત જાહેરાત, અગત્યની સૂચનાઓ તારીખ, ઉમેદવારની યાદી, અને પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ (૧) વિસ્તૃત જાહેરાત ક્રમાંક : ૨/૨૦૧૮ (જુનીયર ક્લાર્ક) ---> (૪) પ્રવેશ પત્ર (Admit Card) ડાઉનલોડ કરવાની તારીખની વિગત Office of Registrar
161 25/03/2021 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન યોજવામાં આવેલ વિસ્તરણ શિક્ષણ કાર્યક્રમોની માહિતી મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
162 25/03/2021 વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ- ૨૦૨૧-૨૨ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
163 24/03/2021 Invitation for National Webinar on Food Quality and Safety: Indian Perspective under NAHEP-CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
164 24/03/2021 Circular: Online Examination Software of NAU : 1st Semester Marks entry for PG Exam held in Feb. 2021- Mar.2021 Office of Registrar
165 24/03/2021 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીના સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વાર્ષિક હિસાબની બુકો મેળવવા બાબત. Comptroller Office
166 24/03/2021 તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત. Comptroller Office
167 23/03/2021 Regarding Circular : Online Examination about Polytechnic and UG Programme Office of Registrar
168 22/03/2021 Regarding Professional excellence fellowships Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
169 21/03/2021 કૃષ‍િ‍ યુનીવર્સટીમા Covid-19 રસીકરણ કામગીરી બાબત KKNIDHI
170 20/03/2021 Inviting nominations for online/virtual training on Fruit Fly Surveillance and Management by NIPHM Hyderabad Director of Extension Education Office
171 20/03/2021 Regarding Submission of Scan copy of MoU to DR & Dean PGS, NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
172 20/03/2021 REVISED RATE FOR UNIVERSITY GUEST HOUSE FROM DATE -01/04/2021 ON WARDS Office of Executive Engineer
173 20/03/2021 REGARDING PROCURMENT OF FIRE SAFETY NOC OF BUILDING (MOST IMPORTANT FOR ALL UNIT, SUBUNIT) Office of Executive Engineer
174 19/03/2021 Invitation to Inaugural Ceremony and Photography Exhibition College Of Forestry
175 19/03/2021 Itinerary to Anand Aspee College of Horticulture
176 19/03/2021 REGARDING EXTENDED SEMESTER (4TH & 6TH SEMESTER) DUE TO COVID - 19 PANDEMIC FOR PG STUDENTS AS PER ICAR ADVISORY Office of Registrar
177 19/03/2021 Invitation of PG Seminar topic for Crop Protection Group 2021-22 (Even Sem) N.M. College of Agriculture
178 18/03/2021 PG Seminar Series 2020-21 (Even Semester) for Horticulture reg... Aspee College of Horticulture
179 18/03/2021 ખેડુતોની માહિતી મોકલી આપવા બાબત... Director of Extension Education Office
180 18/03/2021 ખેતીવાડી અધિકારી સંવર્ગથી સંશોધન વૈજ્ઞાનિક/પ્રાધ્યાપક સંવર્ગ સુધિની માહિતી મોકલાવવા બાબત... Director of Extension Education Office
181 18/03/2021 ત્રી દિવસીય તાલીમ "ડેરી ફાર્મ વ્યવસ્થાપનમાં આધુનિકરણ " under NAHEP-CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
182 18/03/2021 Invitation of Seminar Topic- (Crop Improvement Group ) N.M. College of Agriculture
183 18/03/2021 M.B.A (ABM) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee Institute of Agribusiness Management, Navsari Office of Registrar
184 17/03/2021 GeM પોર્ટલ પર “Custom Bid” ની શરૂ થયેલ ફંક્શનાલીટી બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
185 16/03/2021 Cancer Awareness Programme 2020-21 Office of Director of Students Welfare
186 16/03/2021 Invitation of seminar topic- Crop Production Group N.M. College of Agriculture
187 16/03/2021 Bio-monthly Workshop under T&V System Director of Extension Education Office
188 15/03/2021 કોમન પગારબીલની ચર્ચા બાબત. Comptroller Office
189 15/03/2021 National Webinar on Scope of New Age Technologies in Indian Dairy Farming under CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
190 15/03/2021 Inviting List of Experts for prelim/thesis evaluation/thesis viva-voce for M.Sc. and Ph.D. students Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
191 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૩૩/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
192 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૩૨/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
193 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૬/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
194 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૫/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
195 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૪/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
196 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૩/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
197 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૨/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
198 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૧/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
199 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૨૦/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
200 12/03/2021 જાહેરનામા ક્રમાંક ૭૧૯/૨૦૨૧ Office of Director of Students Welfare
201 12/03/2021 Regarding joint AGRESCO 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
202 10/03/2021 Regarding Rescheduled of Joint AGRESCO Meeting 2021 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
203 08/03/2021 માર્ચ-2021 માં નાણાંકીય વ્યવહાર માટેનું સમયપત્રક અંગે... Comptroller Office
204 06/03/2021 નવસારી કેમ્પસની કચેરીઓમાં રોજમદાર કલેરીકલ સ્ટાફ તથા પટાવાળા રોજમદારોએ ચૂંટણીની અગત્યની કામગીરી કરેલ હોય તેઓને બે દિવસનો સમયગાળો ફરજ ઉપર ગણી હાજરી પૂરી વેતન ચૂકવવા બાબત. Office of Registrar
205 06/03/2021 જાહેરનામાં નંબર ૭૨૭/૨૦૨૧ અને ૭૨૮/૨૦૨૧ Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
206 06/03/2021 Jahernamu No. 731/2021 Office of Registrar
207 06/03/2021 Jahernamu No. 730/2021 : To Approve the list of UG & PG Students who are eligible for the award of the degree in 16th Annual Convocation Office of Registrar
208 06/03/2021 Jahernamu No. 729/2021 : Approval of the Examinations Results of UG & PG Office of Registrar
209 05/03/2021 National Webinar on Advances in Forest Resource Utilization and Management under NAHEP-CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
210 04/03/2021 Inviting PG intake for the year 2021-22 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
211 04/03/2021 તા.૦૯-૧૦ માર્ચ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન કેવિકે, દેડિયાપાડા ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમુનાઓ જમા કરાવવા તથા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિયુક્તિ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
212 04/03/2021 GeM પોર્ટલ પર ખરીદકર્તા કચેરીઓ દ્વારા ખરીદીનું ચુકવણું કરવા બાબત. Comptroller Office
213 03/03/2021 એગ્રો.આઇ.ટી.આઇ. અંતર્ગત "પશુપાલન" વિષય પર તાલીમ... Director of Extension Education Office
214 03/03/2021 Ph.D. (Horti.) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
215 03/03/2021 M.Sc. (Horti.) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
216 03/03/2021 Ph.D. (Forestry) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Forestry, Navsari Office of Registrar
217 03/03/2021 M.Sc (Forestry) Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Forestry, Navsari Office of Registrar
218 02/03/2021 Nomination of KVK and NAU Scientists for the training Programme to be conducted from EEI, Anand Director of Extension Education Office
219 02/03/2021 International Agronomy Congress Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
220 02/03/2021 Academy Young Scientist Award Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
221 02/03/2021 Corrgendum regarding members list of Horticulture sub-committee Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
222 01/03/2021 Brain storming Talk on Novel methods and materials for extending shelf-life of foods Aspee College of Horticulture
223 26/02/2021 workshop-cum-training on “Application of Remote Sensing and GIS in Agriculture and Natural Resource Management N.M. College of Agriculture
224 26/02/2021 રજા પ્રવાસ રાહત / વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વએષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. Office of Registrar
225 26/02/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ - પટાવાળા કર્મચારીઓને હાજર રહેવા જાણ કરવા બાબત. Office of Registrar
226 26/02/2021 રહેમરાહે યોજના હેઠળ ફિકસ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મળવા બાબત. Office of Registrar
227 26/02/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે અત્રેથી કરેલ વાહનો સમયસર ફાળવવા બાબત. Office of Registrar
228 25/02/2021 National Webinar on Export Oriented Management of Fresh Fruits and Vegetables Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
229 25/02/2021 All Server Room Services (Internet , ERP , Exam Software and other IT services ) remain shut down due to server maintenance. Department of Information Technology
230 25/02/2021 મતદાનના બીજા દિવસે ફકત ચૂંટણી ફરજ પરના અધિકારી/કર્મચારી/રોજમદારો જો ફરજ પર હાજર ન રહે તો આ દિવસને ફરજ પરની હાજરી ગણવા બાબત. Office of Registrar
231 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21: College of Agricultural Engineering, Dediapada Office of Registrar
232 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat Office of Registrar
233 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Forestry, Navsari Office of Registrar
234 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
235 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : College of Agriculture, Bharuch Office of Registrar
236 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : College of Agriculture, Waghai Office of Registrar
237 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : N.M.College of Agriculture, Navsari Office of Registrar
238 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, College of Agricultural Engineering, Dediapada Office of Registrar
239 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, Aspee College of Horticulture, Navsari Office of Registrar
240 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Waghai Office of Registrar
241 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Bharuch Office of Registrar
242 25/02/2021 Student Registration Number Allotment 2020-21 : Diploma to Degree, N.M. College of Agriculture, Navsari Office of Registrar
243 24/02/2021 Notification No.718/2021 (Audit Aheval 2014-15) Comptroller Office
244 24/02/2021 Notification No.717/2021 (Annual Account of F.Y. 2019-20) Comptroller Office
245 24/02/2021 વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજના) યોજનાઓની ચોથી સમીક્ષા(Review Meeting) બેઠકમા હાજર રેહવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
246 23/02/2021 National Webinar on Food Safety Management : Contemporary Scenario and Issues Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
247 22/02/2021 Nomination of officers for the off campus training programme to be conducted from EEI, Anand Director of Extension Education Office
248 20/02/2021 Ph.D. (Agri) Student Registration Number Allotment 2020-21 N.M. College of Agriculture Navsari Office of Registrar
249 20/02/2021 M.Sc. (Agri) Student Registration Number Allotment 2020-21 N.M. College of Agriculture Navsari Office of Registrar
250 20/02/2021 M.Sc. (Agri) Student Registration Number Allotment 2020-21 College of Agriculture Bharuch Office of Registrar
251 20/02/2021 Revised 17th AGRESCO Sub-Committee Meeting of Social Science Group -2021 N.M. College of Agriculture
252 19/02/2021 Rescheduled date of AGRESCO meetings Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
253 19/02/2021 Regarding New Technical programme for 17 AGRESCO Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
254 19/02/2021 Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari (Eighth semester) from 22nd Feb 2021 College of Fisheries Science Navsari
255 19/02/2021 એગ્રો.આઈ.ટી.આઈ. યોજના અંતર્ગત પશુપાલન વિષય પર તાલીમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું અરજીફોર્મ Director of Extension Education Office
256 19/02/2021 Circular: Online Examination Softwere of NAU : Marks entry for PG Exam held in Feb. 2021- Mar.2021 Office of Registrar
257 18/02/2021 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે માનદ તબીબી અધિકારીની સેવાની નિમણૂંક બાબત... Office of Director of Students Welfare
258 16/02/2021 National Webinar on Novel Product Development Opportunities from Horticultural Crops during COVID Era Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
259 15/02/2021 Reopening of AABMI College for MBA (ABM)-Sem-I Students from February 16, 2021 Aspee Agribusiness Management Institute
260 15/02/2021 Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari (First semester) from 17th Feb 2021 College of Fisheries Science Navsari
261 12/02/2021 Circular : Starting of Offline Classes for Polytechnic /  UG / PG Programme. Office of Registrar
262 12/02/2021 ૧૬મા વાર્ષિક પદવીદાન સમારંભના આભારદર્શન બાબત. Office of Registrar
263 11/02/2021 સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષનું લોકલ ફંડ ઓડીટ હાથ ધરવા બાબત. Comptroller Office
264 11/02/2021 કોવિડ-૧૯ મહામારીને ધ્યાને લઈને "મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિ ફંડ " માં જમા કરેલ રકમ આવકવેરા માંથી બાદ લેવા બાબત. Comptroller Office
265 09/02/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે વાહનોની વિગત બાબત. Office of Registrar
266 09/02/2021 RA/SRF/JRFand Othe Contratual Techanical Staff ના ઓર્ડર ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૨ સુધી રીન્યુ કરવા માટેની માહિતી મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
267 08/02/2021 ૧૬મા વાર્ષિક પદવીદાન સમારંભના જીવંત પ્રસારણ સાથે જોડાઈ કાર્યક્રમના સહભાગી થવા બાબત. Office of Registrar
268 06/02/2021 ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૨૦ની પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
269 06/02/2021 16th Annual Convocation Notice Office of Registrar
270 05/02/2021 યુનિવર્સિટીના સંશોધન/વિસ્તરણ કેન્દ્રોના પ્રસિધ્ધિ માટેના હોર્ડીગ લગાવવા બાબત.. Director of Extension Education Office
271 04/02/2021 Invitation for National Webinar on Environmental Footprint of Dairy Farming: Issues and Approaches Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
272 03/02/2021 Invitation for National Webinar on Non-Timber Forest Products as Sources of Secondary Agriculture for Livelihood Security Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
273 03/02/2021 સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે લેવામા આવતા અખતરાઓ બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
274 02/02/2021 ૬ મહાનગરપાલિકા, ૮૧ નગરપાલિકાઓ, ૩૧ જિલ્લા પંચાયતો અને ૨૩૧ તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણી તથા અન્ય સ્વરાજયના એકમોની પ્રસંગોપાત ખાલી પડેલ બેઠકોની પંટા ચૂંટણી ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧ મુકત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં ચૂંટણી યોજવા અંગેની આદએશ આચાર સંહિતાના અમલ તેમજ અધિકારી/કર્મચારીઓની બદલી તેમજ રજા પર પ્રતિબંધ. Office of Registrar
275 02/02/2021 ૧૫ દિવસીય "સર્ટિફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટિગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઇઝરડીલર્સ" અભ્યાસક્રમમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓને હાજર રહેવા બાબત... Director of Extension Education Office
276 01/02/2021 “શોધ” યોજના અંતર્ગત Contingency Grant બાબતે પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ બાબત..... Office of Director of Students Welfare
277 01/02/2021 ICAR Awards 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
278 30/01/2021 FIRE SAFETY INFORMATION FOR EACH UNIT/SUB UNIT OF NAU Office of Executive Engineer
279 30/01/2021 ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, ગણદેવી ખાતે થી આંબા, ચીકુ અને નાળીયેરી કલમોના વેચાણ બાબત.. Fruit Research Station Gandevi
280 27/01/2021 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે “શોધ” (Scheme of Developing High Quality Research) યોજનાની નવી અરજી કરવા બાબત... Office of Director of Students Welfare
281 27/01/2021 Circular: Online Examination Softwere of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in Jan. 2021- Feb.2021 Office of Registrar
282 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Fisheries Science Office of Registrar
283 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Biotechnology Office of Registrar
284 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Agricultural Engineering & Technology Office of Registrar
285 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry Office of Registrar
286 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Horticulture & Forestry Office of Registrar
287 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Agriculture Office of Registrar
288 25/01/2021 Examiner Committee : Faculty of Post Graduate Office of Registrar
289 22/01/2021 Reopening of B. Tech (Biotechnology) ASBI,NAU, Surat ASPEE Shakilam Biotechnology Institute
290 21/01/2021 Reg. Statistician for different AGRESCO Sub-commmitte Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
291 21/01/2021 Schedule for NAU Staff Cricket Tournament 2020-21 Office of Director of Students Welfare
292 21/01/2021 કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારમાં તેલના વેચાણ બાબત KKNIDHI
293 21/01/2021 કર્મચારી બચત અને ઘિરાણ સહકારી મંડળી,ન.કૃ.યુ. નવસારીની કામગીરી બાબત KKNIDHI
294 20/01/2021 Invitation for National Webinar on Entrepreneurship Development in Food Processing Sector Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
295 20/01/2021 ૨૬ મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી બાબત..... Office of Director of Students Welfare
296 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agricultural Engineering, Dediapada Office of Registrar
297 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Horticulture, Paria Office of Registrar
298 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Horticulture, Navsari Office of Registrar
299 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agriculture, Waghai Office of Registrar
300 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agriculture, Bharuch Office of Registrar
301 20/01/2021 Student Registration Number Allotment : 2020-21 : Diploma in Agriculture, Vyara Office of Registrar
302 20/01/2021 એગ્રો આઈ.ટી. આઈ. યોજના અંતર્ગત બોનસાઈ અને ફુલોની ગોઠવણી વિષય પર તાલીમ Director of Extension Education Office
303 16/01/2021 Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari from 18 January, 2021 College of Fisheries Science Navsari
304 16/01/2021 Invitation for National Webinar on Pesticide Residue Management: Indian Scenario Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
305 16/01/2021 ૨૧ દિવસીય ઓનલાઇન તાલીમમાં ભાગ લેવાની મંજુરી આપવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
306 16/01/2021 "ICAR-CSSRI" Excellence Award on Soil Salinity" Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
307 15/01/2021 Circular for Reopening of AABMI from January 20, 2021 Aspee Agribusiness Management Institute
308 15/01/2021 ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવા બાબત. (01/02/2021 to 31/03/2022) Office of Executive Engineer
309 15/01/2021 Circular for NAU Staff Cricket Tournament 2020-21 Office of Director of Students Welfare
310 14/01/2021 Reopening of ASPEE College of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari from 15 January, 2021 College Of Forestry
311 13/01/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ રોજમદાર શ્ર્મયોગી સ્ટાફની માહિતી આપવા બાબત. Office of Registrar
312 13/01/2021 Circular: Different committee for arrangement of 16th Annual Convocation of NAU, Navsari Office of Registrar
313 12/01/2021 Circular (Agresco sub committees meeting date) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
314 11/01/2021 કોરોના (COVID-19) ની વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ઉદભવેલ પરિસ્થિતિ અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉનમાં યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો રી-ઓપન કરવા બાબત..... Office of Director of Students Welfare
315 08/01/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ રોજમદાર શ્રમયોગી સ્ટાફની મહિતી આપવા બાબત. Office of Registrar
316 08/01/2021 Circular for design and name the Mascot for IDY 2021 Office of Director of Students Welfare
317 07/01/2021 પરિપત્ર (બાયો કમ્પોસ્ટ લુઝ અને એનરીચના ભાવો બાબત..) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
318 06/01/2021 પગાર સ્લીપ મેળવવા બાબત। Comptroller Office
319 06/01/2021 Circular regarding Convocation (Not arranged any programme during 07.02.2021 to 11.02.2021) Office of Registrar
320 06/01/2021 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ,રાજકોટ અને આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર અને આકાશવાણી કેન્દ્ર,દમણ દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૨૧ થી સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
321 05/01/2021 મગના બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત.. Krushi Vigyan Kendra Vyara
322 04/01/2021 Office Order - Nomination of members in Extension Education Council of NAU Director of Extension Education Office
323 02/01/2021 Revise date of Bimonthly Workshop Director of Extension Education Office
324 02/01/2021 કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્‍દ્ર , ન.કૃ.યુ., પરિયા ખાતેથી આંબા કલમોના વેચાણ બાબત.......... Agriculture Experimental Station Paria
325 02/01/2021 ફિકસ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતાં માંદગીની રજા બાબત. Office of Registrar
326 02/01/2021 તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે વાહનો વિગત મોકલવા બાબત. Office of Registrar
327 01/01/2021 Item Note for 43 Academic Council Office of Registrar
328 01/01/2021 ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાણ માટે નિયત કરેલ દરો તા.01/01/2021 થી રીવાઈઝ્ડ/સુધારો કરવા બાબત. Office of Executive Engineer
329 01/01/2021 Statistician as a Member of Students Advisory Committee N.M. College of Agriculture
330 01/01/2021 યુનિવર્સિટી કક્ષાની આઠમી ખરીદ સમિતિમાં રજૂ કરવાના થતાં મુદ્દાઓ બાબત. Office of Executive Engineer
331 31/12/2020 વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની ત્રીજી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં હાજર રહેવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
332 30/12/2020 વર્ષ ૨૦૨૧ માટે પોકેટ પ્લાનરની ફાળવણી કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
333 30/12/2020 Regarding Agresco Subcommittee Convener of NAU for the year 2020-21 and 2021-22 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
334 30/12/2020 પ્રાદેશિક બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે થી ફળ પાકોની કલમોનું વેચાણ કરવા બાબત ...... Aspee College of Horticulture
335 29/12/2020 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે જાન્યુ.૨૧ થી માર્ચ-૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
336 28/12/2020 રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. Office of Registrar
337 28/12/2020 Bimonthly Workshop (T&V) on 5th Jan., 2021 at ATIC Director of Extension Education Office
338 28/12/2020 Instruction for Apply the Convocation and Registration link Office of Registrar
339 26/12/2020 મોબાઇલ નંબર અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત.. (કર્મચારી બચત અને ઘિરાણ સહકારી મંડળી,ન.કૃ.યુ. નવસારી) KKNIDHI
340 23/12/2020 અપંગ તાલીમ અને પુંર્વસન ઉદ્યોગ ભવન, વિજલપોર, જિ.નવસારીને વિના ટેન્ડર ખરીદી માટે માન્યતા લંબાવવા બાબત. Office of Registrar
341 23/12/2020 National Webinar on “Sustainable Agriculture through Natural Resource Management” to be held on 4th January, 2021 to 8th January, 2021 Organized by Department of Agronomy , College of Agriculture, Navsari Agricultural University, Campus Bharuch (Gujarat) College of Agriculture Bharuch
342 22/12/2020 21 Days Virtual Training on Sustainable Development of Secondary Agriculture: Economical, Food-Nutritional and Livelihood Perspective Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
343 22/12/2020 Advertisement 16th Annual Convocation Office of Registrar
344 19/12/2020 ઓનલાઇન આવેલ ફંડ ચકાસવા બાબત... Comptroller Office
345 17/12/2020 Office Order (Agricultural Research Council member) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
346 16/12/2020 મા. મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીની દ‍િ૫ાવલી શુભકામના ૫ાઠવતો ૫ત્ર KKNIDHI
347 16/12/2020 ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓ ફાળવવા બાબત.. Office of Registrar
348 14/12/2020 હિન્દી અને ગુજરાતી પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે અરજી પત્રક ભરવા બાબત. Office of Registrar
349 14/12/2020 શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક સંવર્ગના અધિકારી/કર્મચારીશ્રીઓને પાસ કરવાની થતી હિન્દી પરીક્ષાઓ બાબત. Office of Registrar
350 09/12/2020 Taken over charge of the Principal, College of Fisheries Science, NAU, Navsari College of Fisheries Science Navsari
351 08/12/2020 Three Months Duration Online Certificate Course on Smart Farming Technologies and Secondary Agriculture Key to Making Indian Agriculture Remunerative Under NAHEP CAAST Sub Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
352 05/12/2020 ખરીફ-૨૦૨૦ માં ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત. Office of Registrar
353 04/12/2020 Invite Application of Best Researcher Award Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
354 04/12/2020 Invite Application of Best Teacher Award Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
355 04/12/2020 પરિપત્ર (ખેત મજુરોના દૈનિક દરમાં સુધારો કરવા બાબત) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
356 04/12/2020 ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા 629 to 734 KKNIDHI
357 04/12/2020 જાહેરનામુ નંબર–૭૦૮/૨૦૨૦ (દૈનિક ખેતમજુરોને પ્રવર્તમાન લઘુત્તમ વેતન દર રૂ|.૧૭૮/- માં હાલમાં હંગામી ધોરણે વધારો કરી સુચિત રૂ|.૨૫૦/- દૈનિક વેતન દર મંજુર કરવા બાબત) Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
358 03/12/2020 Circular of All the demi-official, confidential letters and important correspondence pertaining to the Registrar, NAU, Navsari Office of Registrar
359 03/12/2020 Revised PG Seminar schedule 2020-21 Horticulture Group-I Aspee College of Horticulture
360 02/12/2020 નિયામક વિદ્યાર્થી કલ્યાણ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી તરીકેનો ચાર્જ બાબત... Office of Director of Students Welfare
361 02/12/2020 બેકરીશાળા બનાવટના વેચાણ અને તેના ભાવ બાબત... Director of Extension Education Office
362 01/12/2020 કુલસચિવ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,નવસારી તરીકેનો ચાર્જ સોંપવા બાબત....... Office of Registrar
363 01/12/2020 વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદ માટે મુદ્દાનોંધ મોકલી આપવા બાબત... Director of Extension Education Office
364 28/11/2020 ખાસ તહેવાર પેશગીના ખર્ચ બાબત. Comptroller Office
365 28/11/2020 જાહેર હરાજી બાબત.... Office of Registrar
366 26/11/2020 Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
367 25/11/2020 ૧૫ દિવસીય “સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ” અભ્યાસ્ક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનુ અરજીફોર્મ... Director of Extension Education Office
368 24/11/2020 રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખાસ તહેવાર પેકેજ બાબત. Comptroller Office
369 23/11/2020 રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખાસ તહેવાર પેકેજ જાહેર કરવા તેમજ ખાસ તહેવાર પેકેજ માટે અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ બાબત.... Office of Registrar
370 23/11/2020 Journals/Periodicals/Magazines/Database/e-Resources Recommendation for Subscription During Financial Year 2020-21 University Library
371 23/11/2020 e-Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21 University Library
372 23/11/2020 Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21 University Library
373 21/11/2020 એગ્રો ITI યોજના અંતર્ગત તાલીમમાં જોડાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ Director of Extension Education Office
374 21/11/2020 સફળ ટેકનોલોજીની પ્રચાર અને પ્રસાર માધ્યમો થકી પ્રસિધ્ધી કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
375 21/11/2020 સફળ ટેકનોલોજીની માહિતી પુરી પાડવા બાબત... Director of Extension Education Office
376 21/11/2020 Regarding A Group Counselling Programme : 2020-21 ( 5 Round) at College of Agricultural Engineering, NAU, Dediapada Office of Registrar
377 19/11/2020 સસ્યવિજ્ઞાન વિભાગ, કૃષિ મહાવિધાલય,નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ભરુચ દ્વારા આયોજીત રાજ્યકક્ષાનો વેબીનાર "સજીવ ખેતી - ટકાઉ કૃષિનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ" College of Agriculture Bharuch
378 13/11/2020 Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 20, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
379 13/11/2020 કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ (દસ્તાવેજી ચિત્ર) ના ઇ-ટેન્ડરથી મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત... Director of Extension Education Office
380 12/11/2020 e-Circular for HAPPY NEW YEAR Office of Director of Students Welfare
381 12/11/2020 ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા KKNIDHI
382 12/11/2020 દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાને લઈ લેબર મસ્ટર બીલ મોકલવા બાબત... Comptroller Office
383 10/11/2020 Result Announcement for Online Essay Writing Competition on the theme Ozone for life: 35 years of ozone layer protection Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
384 09/11/2020 આઉટસોર્સીંગથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને ૧૧ માસના કરાર આઘારિત કર્મચારીઓ અઘિકારીઓની વિગતો સામેલ પત્રકમાં મોકલવા બાબત Office of Registrar
385 09/11/2020 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજનાર વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત. Office of Registrar
386 09/11/2020 સુધારો - ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
387 07/11/2020 વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે એડહોક બોનસ ચૂકવવા બાબત. Comptroller Office
388 07/11/2020 મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવતના નાણાં ચૂકવવા બાબત. Comptroller Office
389 07/11/2020 પ્રિન્ટીંગની કામગીરી GeM પોર્ટલ થકી કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
390 07/11/2020 ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત. Office of Executive Engineer
391 06/11/2020 Circular College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada
392 06/11/2020 Circular Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
393 05/11/2020 એટીક અને શાકભાજી સંશોધન ફાર્મ ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ Aspee College of Horticulture
394 04/11/2020 Takenover charge of Director of Extension Education. Director of Extension Education Office
395 04/11/2020 યુનિવર્સિટી દ્વારા યોજવામાં આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... Director of Extension Education Office
396 03/11/2020 વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક તરીકેનો ચાર્જ સોંપવા બાબત. Office of Registrar
397 29/10/2020 Nomination of the Director of Research & Dean PGS as member of Board of Management Office of Registrar
398 28/10/2020 દિવાળીની રજાઓ જાહેર કરવા બાબત... Office of Registrar
399 28/10/2020 Invitation for online workshop on HPTLC Technique and its Applications in Agriculture Aspee College of Horticulture
400 27/10/2020 Circular Regarding NAARM Training Programme Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
401 27/10/2020 Regarding XXI Shri Hari Krishna Memorial Award Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
402 27/10/2020 Regarding Hooker Award Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
403 27/10/2020 Proceeding of 31st ZREAC. Director of Extension Education Office
404 27/10/2020 Circuilar regarding Photography & Videography for NAU Building, Farms, and Infrastructure Facilities etc. Department of Information Technology
405 26/10/2020 કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને છઠા પગાર પંચ અને સાતમા પગાર પંંચ અંતર્ગત ૩૦મી જૂનના રોજ નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનર્સને એક ઈજાફો મળવા બાબત... Office of Registrar
406 26/10/2020 Revised PG Seminar “Webinar” Schedule of Horticulture (Group-II) Aspee College of Horticulture
407 26/10/2020 Circular regarding PPV & FR Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
408 23/10/2020 યુનિવર્સિટી ના પેટા કેન્દ્રો પર તમામ પ્રકારના રહેણાક ના મકાનો ની માહિતીની એન્ટ્રી ERP Software માં અપલોડ કરવા બાબત Office of Executive Engineer
409 23/10/2020 Intake capacity for PG admission 2020-21 of NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
410 23/10/2020 Approval of synopsis and thesis format for PG students of NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
411 23/10/2020 PG Seminar “Webinar” Schedule :ASPEE College of Horticulture (Group-II) Aspee College of Horticulture
412 23/10/2020 Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Forest Certification Process in India” October 27, 2020   Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
413 21/10/2020 જાહેરનામું :- Implementation of Counselling and Placement Guidelines of Navsari Agricultural University Office of Director of Students Welfare
414 21/10/2020 જાહેરનામું :- SHODH યોજના માટે પી. જી. વિદ્યાર્થીની રીસર્ચ ડેવલોપમેન્ટ કમિટી (RDC) ને માન્યતા આપવા બાબત. Office of Director of Students Welfare
415 20/10/2020 Webinar on "Impact of Climate Change on Agriculture" by College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch on 28th October, 2020 College of Agriculture Bharuch
416 20/10/2020 ઘઉં બિયારણની ઉપ્લબ્ધતા બાબત Wheat Research Station Bardoli
417 20/10/2020 Online National Symposium on Plant Health Management held on 2nd-4th November 2020, Jointly organized by Department of Plant Pathology & Department of Entomology , College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch, Gujarat College of Agriculture Bharuch
418 19/10/2020 Two Day Webinar on “Diagnostics and Remedial Measures for common errors in application of statistics” Organized by College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch, on 20th-21st October, 2020 College of Agriculture Bharuch
419 17/10/2020 ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન કેન્દ્ર ખાતે હાથ ધરવાનાં થતા ખુબ જ અગત્યના બાંધકામનાં કામોની યાદી મોકલવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
420 16/10/2020 જાહેરનામું College of Agriculture Waghai
421 15/10/2020 Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Career Opportunities in Forestry Sector” October 17, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
422 14/10/2020 Circular : All officials, demi-officials, confidential letters meant for the Vice-Chancellor, Navsari Agricultural University , Navsari Office of Registrar
423 14/10/2020 PG Seminar Schedule 2020-21 Horticulture Group-I Aspee College of Horticulture
424 13/10/2020 ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
425 12/10/2020 નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ. Office of Registrar
426 12/10/2020 ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... KKNIDHI
427 09/10/2020 Pre seasonal Workshop, Rabi, 2020-21 Director of Extension Education Office
428 08/10/2020 લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે. Office of Registrar
429 07/10/2020 સ્માર્ટ કાર્ડ આધારીત દૂધ વેચાણ ( પશુ સંશોધન કેન્દ્ર) _ રજીસ્ટ્રેશન Livestock Research Station Navsari
430 05/10/2020 Invitation for Webinar on Stress management for performance improvement on 11 October, 2020 Office of Director of Students Welfare
431 05/10/2020 Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 9, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
432 05/10/2020 Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 8, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
433 05/10/2020 ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત.. Comptroller Office
434 05/10/2020 Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 7, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
435 05/10/2020 PG Seminar Schedule - Crop Improvement Group N.M. College of Agriculture
436 03/10/2020 Revised PG- Seminar Schedule of Social Science Group - 2020-21 N.M. College of Agriculture
437 03/10/2020 પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. OCTOBER-2020 Comptroller Office
438 03/10/2020 નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19) ના કારણે ઉભી થયેલ ૫રિસ્થિતિ નિવારવા કરકસરની બહાર પાડવામાં આવેલ સુચનાઓમાં સુધારો કરવા બાબત.... Office of Registrar
439 01/10/2020 વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની દ્રિતીય સમીક્ષા માટે ઓનલાઇન જોડાવા બાબત... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
440 30/09/2020 Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 08, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
441 30/09/2020 Forestry PG Credit Seminar Schedule 2020 Odd Semester College Of Forestry
442 29/09/2020 Schedule of PG Seminar Series 2020-21 (Crop Protection Group) NMCA N.M. College of Agriculture
443 27/09/2020 ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીના કારોબારી ઠરાવો તેમજ સભાસદોની ફરજીયાત બચત પેટે સને.ર019-20 ની બંધ થતી સિલકના જમાં રહેલ રકમ પૈકી એક લાખ જમાં રાખી વધારાની રકમ પરત કરવા બાબત... KKNIDHI
444 25/09/2020 Schedule of Post-Graduate Seminar Series (Odd Semester, Y-2020): Crop Production Group N.M. College of Agriculture
445 25/09/2020 A webinar on "Underutilized fruits: Converting Wastelands in to Goldmine" Organized by Department of Horticulture , College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch on 30th September 2020 College of Agriculture Bharuch
446 25/09/2020 દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા માહે : ઑક્ટો થી ડિસે- ર૦ર૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
447 24/09/2020 વિકાસ ખર્ચ યોજનાઓ અંતર્ગત નવા કાર્યક્રમો મુકવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
448 24/09/2020 Post Graduate Seminar (ODD SEMESTER) College of Agricultural Engineering & Technology, Dediapada College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada
449 24/09/2020 પ્રકાશિત ખેડુતોપયોગી સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત... Director of Extension Education Office
450 23/09/2020 “Updated Plan Scheme Appraisal ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૨૦-૨૧” બુક માટેના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી આપવા બાબત.... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
451 22/09/2020 Corrigendum Regarding Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP-CAAST Sub-project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
452 22/09/2020 નાણા સમિતિની અઢારમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત. Comptroller Office
453 22/09/2020 Inviting application for In-service M.Sc. & Ph.D. Degree Programme - 2020 : 21 in Various faculties of NAU Office of Registrar
454 19/09/2020 Invitation for Virtual Workshop on “Competitive Exam Preparation in Forestry Domain” on 21-09-2020 under NAHEP CAAST Sub Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
455 19/09/2020 ગત નાણાકીય વર્ષમાં ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચૂકવવાના પરિપત્રની મુદત વધારવા બાબત Office of Executive Engineer
456 18/09/2020 Notice Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP CAAST Sub project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
457 18/09/2020 જિલ્લા – તાલુકા પંચાયત સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૦ (ચૂંટણી ફરજ માટે ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત.) Office of Registrar
458 18/09/2020 ૩૧મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી. માટે ખાતા તરફથી મળેલ પ્રશ્નો. Director of Extension Education Office
459 18/09/2020 31st Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020. Director of Extension Education Office
460 17/09/2020 પગારભથ્થા બીલો રજુ કરવા બાબત. Comptroller Office
461 16/09/2020 શણના બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત.... Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
462 16/09/2020 PG Seminar Series 2020-21 (Horticulture) regarding Aspee College of Horticulture
463 16/09/2020 વિદ્યાર્થીઓની અનામત ડીપોઝીટો પરત કરવા બાબત. Comptroller Office
464 16/09/2020 PG Seminar Social Science Group 2020-21 N.M. College of Agriculture
465 15/09/2020 આંબાની નુતન કલમના વેચાણ બાબત... Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
466 15/09/2020 Minutes of 16th CJA Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
467 15/09/2020 Invitation of seminar topics for PG seminar series 2020-2021 (Crop Production group) N.M. College of Agriculture
468 14/09/2020 ખેતીવાડી મદદનીશ વર્ગ – ૩ સંવર્ગના કર્મચારીઓની મહિતી મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
469 11/09/2020 Invitation of seminar topic for PG Seminar series 2020-21 (Crop Protection Group) N.M. College of Agriculture
470 11/09/2020 વર્ષ ર૦૨૦ દરમ્યાન મંજૂર થયેલ ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો મોકલવા બાબત... Director of Extension Education Office
471 10/09/2020 નોકરી માટેના ખોટા લેટર આપી નાણાંકીય છેતરપીંડી આચારવાના આક્ષેપો બાબત... Office of Registrar
472 10/09/2020 Invitation of Seminar Topic - Crop Improvement Group N.M. College of Agriculture
473 09/09/2020 Brochure for Online Coaching series for NET-SRF-ARS and other competitive Exam in Horticultural Sciences-2020 Under NAHEP CAAST at NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
474 09/09/2020 નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19) ના કારણે ઉભી થયેલ પરીસ્થિતિ નિવારવા કરકસરની સૂચનાઓમાં સુધારો થવા બાબત .. Comptroller Office
475 06/09/2020 Brochure for Online Coaching Series for Competitive Exams in Veterinary Science and Animal Science Under NAHEP CAAST Sub-Project Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
476 05/09/2020 All India Agricultural Students Association YPARD Registration...... Reg. Office of Director of Students Welfare
477 04/09/2020 વયનિવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવા અંગેની માહિતી બાબત. Office of Registrar
478 03/09/2020 કૃષિ પ્રદર્શનની ડીસ્પ્લે સામગ્રી અને પ્રિન્ટીંગ કામગીરીનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ લમ્બાવવા બાબાત Director of Extension Education Office
479 02/09/2020 Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on September 09, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
480 02/09/2020 પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની ૧૧મી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
481 30/08/2020 Entrance exams Postponed Notice... Office of Registrar
482 26/08/2020 Circular regarding College logo for College of Agriculture, Waghai College of Agriculture Waghai
483 24/08/2020 Circular regarding Interview of SRF in NAHEP-CAAST Project at NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
484 22/08/2020 Online Workshop on Microbial Intervention in Plant Health and Nutrition on 25th-26th August 2020 organised by College of Agriculture ,NAU , Campus Bharuch College of Agriculture Bharuch
485 21/08/2020 List of Eligible & Not Eligible Candidates for Recruitment of SRFs under CAAST-NAU, Navsari Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
486 21/08/2020 Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on August 30, 2020 & September 07, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
487 20/08/2020 Online trainig programme on Fruit fly: Survelillance and Management Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
488 20/08/2020 ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત Comptroller Office
489 19/08/2020 કેરીયર એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
490 19/08/2020 Online Examination Software of NAU : Marks entry for PG exam held in Jul. 2020/ Sep. 2020 Office of Registrar
491 18/08/2020 Format to give seed lot number to the breeder & TF seed. Mega Seed Pulses and Castor Research Unit Navsari
492 13/08/2020 Circular regarding new features of E-learning facility in NAU E-class portal for Subjective Exam Department of Information Technology
493 13/08/2020 List of Eligible candidates for the TA under DBT Niger Network Project at Vanarasi Niger Research Station Vanarasi
494 13/08/2020 List of Eligible candidates for the JRF under DBT Niger Network Project at Vanarasi Niger Research Station Vanarasi
495 11/08/2020 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓમાં ધોરણ-૧૨ પછીના ગ્રુપ-એ તથા ગ્રુપ-બી માટેના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની સુચના College of Agriculture Bharuch
496 11/08/2020 Webinar on "Scope of Agricultural Entrepreneurship Development"held on 19-21 August 2020 by College of Agriculture,NAU Campus Bharuch College of Agriculture Bharuch
497 10/08/2020 વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૪ સંવર્ગના કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત. Office of Registrar
498 10/08/2020 અજમાયશી સમયના એપ્રાઈઝલ તથા વર્કીગ રીપોર્ટ મોકલવા બાબત. Office of Registrar
499 10/08/2020 Webinar on Biopesticides: Green Technology in Sustainable Agriculture 18 August 2020 College of Agriculture NAU Campus Bharuch College of Agriculture Bharuch
500 06/08/2020 મુદ્દા નોંધ મોકલી આપવા બાબત. Office of Registrar
501 05/08/2020 ૧૫ મી ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી બાબત..... Office of Director of Students Welfare
502 04/08/2020 Celebration of Vanmahotsav-2020-2 1 in various sub centers of NAU College Of Forestry
503 04/08/2020 Celebration of Vanmahotsav-2020-2 1 at NAU Main Campus College Of Forestry
504 04/08/2020 નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનામાં કર્મચારીશ્રી - અધિકારીશ્રીઓના ખાતામા જરૂરી સુધારા વધારા કરવા બાબત.... Comptroller Office
505 31/07/2020 સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે અંદાજપત્રમાં નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
506 30/07/2020 સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષનાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
507 30/07/2020 સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટે પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબત. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
508 30/07/2020 સને ૨૦૨૧ -૨૨ વર્ષના ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત.. Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
509 29/07/2020 Circular Regarding Roles and Responsibilities of NAU IT CELL Services 2020-21 Department of Information Technology
510 28/07/2020 Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on August 04, 2020 Office of Directorate of Research and Dean Post Graduate Studies
511 28/07/2020 Interview for JRF and Technical Assistant in Niger Network Project at Vanarasi Niger Research Station Vanarasi
512 27/07/2020 Bimonthly Workshop (T&V) on 5th August, 2020 Director of Extension Education Office
513 24/07/2020 Standing Charges(સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાના વર્ષ 2021-22 ના અંદાજો અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો રજૂ કરવા બાબત. Comptroller Office
514 24/07/2020 Doubling of Farmers' Income નો કમીટીનો રીપોર્ટ બાબત... Office of Dire