વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની ત્રીજી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં ત્રિતીય ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત...

Back to Top