જાહેરનામાં નં. 687/2020 (સને 2019-20ના વિકાસખર્ચ અને સ્થાયી ખર્ચ યોજનાની અંદાજ પત્રની મંજુર જોગવાઈ નાણાં વિભાગ તરફથી મંજુર થયેલ છે જે વંચાણે લઈ અંદાજોની મર્યાદામાં સને 2019-20 ના વર્ષ માટે ખર્ચ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત...)

Back to Top