''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર ઈન્ટરફેસ કાર્યક્રમના આયોજન માટે તા.ર૩/0૧/ર0ર0ના રોજ બપોર બાદ ૪.00 કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત...

Back to Top