૧૫ દિવસીય "સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ" કોર્ષમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓની ફાળવાણી કરવા બાબત...

Back to Top