સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે સીધી ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ ગ્રેડ પે ૯૦૦૦/- માં મળતા ઈજાફાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત.

Back to Top