તા.૦૯/૦ર/ર૦ર૦ના રોજ નવસારી ખાતે યોજાનાર SPNF તાલીમ વર્કશોપના આયોજનમાં નવસારી જિલ્લા વહિવટી તંત્રના અધિકારીઓ સાથે કામગીરીના સંકલન માટે યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની નિમણુંક કરવા બાબત....

Back to Top