''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર કાર્યક્રમના આયોજનની સમિક્ષા માટે તા.૦૮/૦૨/ર૦ર૦ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે જીમખાના મેદાન ખાતે મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત...

Back to Top