કાર્યાલય આદેશ: ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી પોલીટેકનીક વોલીબોલ, ટેબલ ટેનિસ અને ખો-ખો (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦

Back to Top