કોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે તા.૧૬.૦૩.૨૦૨૦ થી તા.૨૯.૦૩.૨૦૨૦ સુધી શૈક્ષણિક તેમજ અન્ય પ્રવ્રુત્તિઓ બંધ રાખવા બાબત.

Back to Top