નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત.

Back to Top