મતદાનના બીજા દિવસે ફકત ચૂંટણી ફરજ પરના અધિકારી/કર્મચારી/રોજમદારો જો ફરજ પર હાજર ન રહે તો આ દિવસને ફરજ પરની હાજરી ગણવા બાબત.

Back to Top