ગવર્નમેન્ટ ઇ-માર્કેટપ્લેસ (GeM) પરથી ચીજ-વસ્તુ/સેવા ખરીદી કરવા માટે થયેલ નિયમોના સુધારાનું અમલીકરણ બાબત...

Back to Top