જાહેરનામાં નં.૭૮૬/૨૦૨૨ - ૫૫ મી બાંધકામ સમિતિની કાર્યવાહી નોંધના મુદ્દા નં. ૫૫.૦૭ ના પેટા ક્રમ નં. ૩ ના પત્રક-બ અને પેટા ક્રમ નં. ૪ ના પત્રક-ક મુજબ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય કેન્દ્ર અને તમામ પેટા કેન્દ્રો ખાતે કરવાના થતાં તમામ પ્રકારના બાંધકામના કામો માટેના ફંડની વ્યવસ્થા માટેની ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત...

Back to Top