જાહેરનામા ક્રમાંક નં.૭૮૩/૨૦૨૨ ભારત સરકારના જળશક્તિ વિભાગના તાબાની પબ્લિક લીમીટેડ કંપની વાપકોસ લીમીટેડ, ગાંધીનગર સાથે કરવામાં આવેલ કરારનામાની કાર્યવાહીને બહાલી આપવા બાબત.

Back to Top