ન.કૃ.યુ., હસ્તકના તમામ સંશોધન કેન્દ્રો/વિભાગોના વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓએ પોતાના કાર્યભારના 33% વિસ્તરણ કામગીરી માટે ફાળવવા જોઈએ તે માટેની મંજૂરી આપવા બાબત...

Back to Top