સને ૨૦૨૩-૨૪ વર્ષના ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત..