વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજમાં મહેકમ વિગત માં એરીયર્સ ગણતરી બાબત.

Back to Top