જેલ ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓની ગુજરાત રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા. પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત......

Back to Top