તા. ૬ થી ૮ સપ્ટેમ્બર, ર૦૧૯ દરમ્યાન મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર ખાતે યોજનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમૂનાઓ જમા કરાવવા તથા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિયુકિત કરવા બાબત...

Back to Top