દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ અને રાજકોટ,આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦ થી માર્ચ-૨૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત..

Back to Top