''ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આ૫વા બાબત. '' (કેમિકલ, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટિકવેર, ભાવ કરાર-2017-18)

Back to Top