વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની બીજી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં દ્વિતિય ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત..

Back to Top