ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ) સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓનો કોચિંગ કેમ્પનો દફતેરી હુકમ

Back to Top