શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અન્વયે આપવાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આપવા બાબત.

Back to Top