ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (મુળ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (બીજો સુધારો) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત

Back to Top