૧૫ દિવસીય “સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ” માટે વ્યાખ્યાતાઓ/વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની ફાળવણી કરવા બાબત..

Back to Top