કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત સીનીયર સ્કેલ, સીલેક્શન ગ્રેડ સહ પ્રાધ્યાપક(પી), પ્રાધ્યાપક(પી) ના મંંજુર થયેલ પગાર ધોરણોની પગાર ચકાસણી(ઓડીટ) કરવા બાબત.

Back to Top