યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓ/અધિકારીશ્રીઓ યુનિવર્સિટીમાંથી રાજીનામુ/સ્વૈ.નિવૃત્તિ/વયનિવૃત્તિ વખતે મંજુર સાથેની દરખાસ્ત કરતી વખતે ચેકલીસ્ટ બિડાણ કરવા બાબત...

Back to Top