વડતાલ ખાતે તા.૦૫ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ દરમ્યાન સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીના કાર્યક્રમમાં હાજર રાખવાના થતાં માસ્ટર ટ્રેનરની નિમણુંક બાબત....

Back to Top