નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ની જે તે કચેરીના બાંધકામ સમિતિ દ્ધારા નિયુકત પી.એમ.સી એજન્સી મારફત હાથ ધરવા ના થતાં તમામ પ્રકારના કામોમાં (સિવિલ તથા ઇલેક્ટ્રિક) વપરાશ કર્તા કચેરી દ્ધારા આ કામોની દેખરેખ માટે સમિતિની રચના અને અનુસંગિક કાર્યવાહી કરવા બાબત

Back to Top