કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, પરીયા કેન્દ્ર હસ્તકના ચીકુ ફાલના ઈજારાની વર્ષ ર૦૨૧-૨૨ ની હરાજીથી વેચાણની શરતો

Back to Top