સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજ્પત્રકમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.

Back to Top