તારીખ ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારની બેઠકો, મીટીંગો, તાલીમો, વર્કશોપ, સેમીનાર, કાર્યક્રમો વિગેરેનું આયોજન ન કરવા બાબત

Back to Top