સને ૨૦૨૩-૨૪ વર્ષનાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના થતા નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત..