ભારત સરકારના જળશક્તિ વિભાગના તાબાની પબ્લિક લીમીટેડ કંપની વાપકોસ લીમીટેડ, ગાંધીનગર સાથે કરવામાં આવેલ કરારનામા મુજબ યુનિવર્સીટીની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત

Back to Top