વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત..

Back to Top