નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપત્રમાં સિક્યુરીટી સર્વિસીસના બીલોના ચૂકવણા માટે થનાર ખર્ચ સાથેના અંદાજો રજૂ કરવા બાબત.